***** Начало BG / Home EN ***** надолу ******  

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХУМУСНИ ВЕЩЕСТВА

BULGARIAN HUMIC SUBSTANCES SOCIETY

Начало

За нас

Ръководство

Документи

Състав

Дейност

Издания

Конференции

Контакти

 

За нас

Българското дружество по хумусни вещества (БДХВ) е основано на Учредително събрание, проведено на 2 декември 1997 г. Началото е поставено на 6–та Международна среща, проведена в Бари, Италия, 1992 г. и с кореспонденция, разговори и др. от проф. д-р Е. Филчева с подкрепата на проф. Т. Бояджиев.

  Учредителите на дружеството са 25, като броят на членовете на дружеството през 2016 достига 61. Тези учени принадлежат към следните научни организации и държавни институции:

ИПАЗР “Н. Пушкаров”;

ДП Радиоактивни отпадъци;

Агенция по ядрено регулиране;

Лесотехнически университет;

Аграрен университет, Пловдив;

Софийски университет;

И-т по органична химия, БАН;

Институт за гората, БАН;

Добруджански земеделски институт, Ген. Тошево;

Институт по лозарство и винарство;

Географски институт, БАН;

Министерство на земеделието.

Българското дружество по хумусни вещества е регистрирано в съда на 8 Май, 1998 г. в регистъра на сдружения с нестопанска цел като дружество с идеална цел - фирмено дело № 731/1998 (партида 6812, том. 63, рег. IV, стр. 32) с Устав на дружеството (разработен от Е. Филчева и Св. Русева). Управителният съвет на дружеството се състои от Председател, секретар и касиер, избрани на Учредителното събрание от 2 декември 1997 г.

На 25 Юни 2002 дружеството е пререгистрирано с определяне дейността на сдружението по чл. 2 ал. 1 ЗЮЛНЦ, в частна полза като е извършена и промяна в Устава и Управителния съвет (УС). На 03.12.2012 БДХВ е пререгистрирано с нов управителен съвет

Броят на индивидуалните членове (от 2016 г.) на Българския клон на Международното дружество по хумусни вещества (маркирани в приложения списък с *) е 34.

           

нагоре ↑ 5 Jan 2016 bhss_2016@abv.bg