***** BG / Home EN *****  ******  

BULGARIAN HUMIC SUBSTANCES SOCIETY 

................................................... .....................................................

....................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.............................................................................. .......................


...............................................................񅅅............

e-mail.....................................................                                                                     .....................................
 

 

: , 2016; . ”, 7, 1080, ; .: 0888 72 38 18; e-mail: bhss_2016@abv.bg

ISSAPP "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: +359 888 72 38 18; -mail: bhss_2016@abv.bg