***** Начало BG / Home EN ***** надолу ******  

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХУМУСНИ ВЕЩЕСТВА

BULGARIAN HUMIC SUBSTANCES SOCIETY

Начало

За нас

Ръководство

Документи

Състав

Дейност

Издания

Конференции

Контакти

Дейност на БДХВ

БДХВ е учредено на 02.12.1997 г., регистрирано в съда на 08.05.1998 г. като сдружение с нестопанска цел и пререгистрирано в съда на 25 юни 2002 съгласно Чл. 2, ал. 1 от ЗЮЛЦН, в частна полза. Последващи пререгистрации на дружеството - 14 януари 2009 – с нов УС, с промени в Устава и нов УС - 03 декември 2012 г. На 21 декември 2012 г. е вписана и последната промяна в Агенцията по вписванията.

Началният брой членове на дружеството бeше 25, като през следващите  години нараства до 64. Тези учени и изследователи принадлежат на следните организации и  държавни институции: Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията Н. Пушкаров, София;  Лесотехнически университет; София; Институт за гората, БАН, София; Аграрен Университет, Пловдив; Добруджански земеделски институт, Ген. Тошево, Софийски университет, София; Институт по лозарство и винарство, Плевен; Институт по органична химия, БАН, София; Министерство на земеделието и храните. Най-голям брой са членовете от ИПАЗР „Н. Пушкаров”. Ръководството на дружеството се избира периодично на провежданите Национални срещи – Общо събрание на дружеството.

Българското дружество по хумусни вещества обединява учени и специалисти, проявяващи интерес към хумусните вещества с различна природа и произход, (почви, въглища, седименти и органични отпадъци в направления, почвен генезис, земеделие, градинарство, цветарство, екология, геология, география, медицина и индустрия.

Изследванията включват: a) характеристика на хумусни вещества от почви, въглища и седименти; б) фракционен състав на почвеното органично вещество, включително и като елемент на класификационните схеми; в) запаси на органичен въглерод в Българските почви; г) теоретични изследвания на начални процеси на хумусообразуване в антропогенни и изкуствени почви; е) хумусни вещества в медицината; ж) разработването на продукти, методи и технологии за запазване и повишаване на хумусното съдържание в почвата; з) оползотворяване на органичните отпадъци и въздействие върху естествените хумусни вещества; и) органично земеделие; к) методи за управление на начални процеси на хумусообразуване на минерални и органо-минерални мелиоранти; л) комплекси на хумусните вещества с тежки метали и радионуклиди в почви и седименти; м) разработване и приложение на органични и органо-минерални среди за отглеждане на растенията; н) разработване на български и международни проекти и консултанска дейност за опазване и повишаване на хумуса в почвите, оползотворяване на органичните отпадъци, възстановяване на нарушени терени; о) мониторинг на хумусното състояние на българските почви; п) използване на хумусни препарати за възстановяване на замърсени почви.

Една от основните цели на БДХВ е да организира, подпомага и насърчава научните изследвания в областта на хумусните вещества и да съдейства за практическото прилагане на резултатите от тези изследвания. Форум за представяне на резултатите и постиженията в тази насока са провежданите у нас и в чужбина научни срещи.
Българското дружество по хумусни вещества е организирало 3 конференции.
Първата конференция на дружеството се проведе в Боровец, 11-12 Maй, 2000. Забележителното е, че главните организатори на конференцията бяха жени, много ентусиазирани учени, които подготвиха поканите, циркулярните писма, програмата, сборника с докладите, раздаден на участниците. Конференцията бе проведена без държавно или частно спонсорство, с приходите от таксите правоучастие и членския внос. Тя беше съвместно организирана от Българското дружество по хумусни вещества (БДХВ) и Българското дружество по обработка на почвата. Участниците бяха 70, от които 40 – членове на БДХВ.
Статиите от Първата конференция могат да бъдат групирани както следва: Българският принос към изследванията на хумусните вещества; Характеристика на хумусни вещества от въглища, води и седименти; Хумусните вещества в класификацията на почвите и оценка на земите; Разработване и приложение на органични и органо-минерални среди за развитие на растенията; Промени в съдържанието на С, N и качество на хумусните вещества при различни обработки, дългогодишно торене и приложение на утайки от пречиствателни станции; Хумусообразуване при разграждане на растителни остатъци и процеси на хумификация на ниско молекулни органични съединения; Органичното вещество при начални процеси на почвообразуване при рекултивирани земи. Бяха проведени задълбочени дискусии по редица интересни направления и направени препоръки за подобряване изследванията на хумусните вещества и тяхното приложение в земеделието и опазване на околната среда, за формиране в бъдеще на интердисциплинарност колективи и научни направления с различни международни партньори. Над 52 разработки (34 от членове на БДХВ), предимно на английски, бяха представени на конференцията. Поради големия интерес и участие беше решено БДХВ да организира национални конференции на всеки две години като широкият обхват на направленията в програмата може да предизвика и Международно участие.
Сборник с материалите от конференцията бе предаден на Председатвеля и на Международното Дружество по хумусни вещества по време на срещата на националните координатори на 10та Международна среща на IHSS, 24-28 юли, Тулуза, Франция.
Втората конференция на БДХВ се проведе през 2003 като Национална с Международно участие. Над 50 учени от институтите на БАН, ССА, Университети, Министерства и частни фирми, както и 12 учени от Белгия, Холандия, Русия, Македония и Гърция взеха участие в конференцията. Конференцията беше спонсорирана от ССА, ИПАЗР „Н. Пушкаров”, МОСВ, Мини Марица–изток ЕАД. В специално издание на списание Journal of Ecological Science “Ecology and Future” бяха публикувани 53 статии.
По време на конференцията бе изтъкнато, че неправилната човешка дейност води до драстично намаление на хумуса и почвеното плодородие. Ситуацията в България по отношение съдържанието на почвеното органично вещество и неговото качество е тревожно. Ежегодно растителните остатъци се изгарят. Това нарушава почвеното органично вещество и предизвиква горски пожари.
Група учени от БДХВ подготвиха и предложиха проект по този важен въпрос на Министерство на околната среда и водите. Проявен беше интерес, но до този момент не е финансиран.
Работата на Втората Национална конференция с Международно участие на БДХВ е високо оценена от Международното дружество по хумусни вещества и експертите по хумуса от Европейския съюз.
Няколко учени, членове на БДХВ предложиха проект на тема “Defining the Possible SLM Options Based on the Organic Carbon Reserves in the Bulgarian Soils” и той бе финансиран от UNDP през август 2007. Бяха разработени карти за запасите на органичен въглерод в българските почви за слоевете 0-25 cm, 0-50 и 0-100 cm и бяха препоръчани практики за акумулиране на органичен въглерод (carbon sequestration) в почвите.
       В периода 12-16 септември 2011 г. в София се проведе Третата Национална Конференция на дружеството с Международно участие “Хумусните вещества – новости в науката и практиката”. Основни организатори на конференцията бяха Българското дружество по хумусни вещества (БДХВ), Селскостопанска Академия, ИПАЗР “Н. Пушкаров”, фирма “Ромб” ООД, Добруджански земеделски институт, гр. Генерал Тошево, и ДП „Радиоактивни отпадъци”, София.
Повече от 75 учени и специалисти взеха активно участие в конференцията. Имаше представители от СУ „Кл. Охридски”, Тракийски Университет, Стара Загора, Лесотехнически Университет, София, Аграрен Университет, Пловдив, Медицински Университет, Пловдив; Институти от БАН - Институт по органична химия, Институт за гората, Национален институт по геофизика, геодезия и география, Българска фондация за биоразнообразие, София, Институт по фуражните култури, Плевен, „Мини Марица Изток” ЕАД, Раднево, Фирма РОМБ ООД, София, Нипроруда АД, ИПАЗР «Н. Пушкаров», както и участници Братислава, Словакия, Институт по почвознание, Атина, Гърция, Институт по аграрни науки, Мадрид, Испания.
Направленията на конференцията бяха:
1. Характеристика и свойства на хумусни вещества. Съвременни методи за анализ.
2. Хумусно състояние на почвите и почвено плодородие.
3. Органично вещество и биоразнообразие.
4. Компостиране и приложение на компостите.
5. Индустриални хумусни препарати –свойства, технологии и приложения.
Бяха изнесени 21 доклада, а останалите материали бяха представени като постери. Общият брой на публикациите бе 59. Материалите след рецензиране бяха отпечатани в сп. Почвознание, Агрохимия и Екология, Приложение от 1-4, 2011 г. Към материалите беше включен “Малък терминологичен речник - Почвено органично вещество», издаден благодарение на спонсорството на фирма РОМБ ООД с управител доц. д-р Валентин Савов и Пътеводител на планираната научна екскурзия.
На откриването присъстваха съорганизаторите на конференцията, членове на БДХВ, колеги и гости. Поздравителни адреси бяха изпратени от ССА, «Н. Пушкаров»,– Добруджанския земеделски институт; фирма РОМБ ООД, ДП «Радиоактивни отпадъци», Мини Марица-изток, ЕАД, Раднево, Българското почвоведско дружество, Леесотехническия Университет - София, Словашкото дружество по хумусни вещества.
За първи път бе организирана научна екскурзия (София, Ген. Тошево – Силистра - София) с провеждане на кръгла маса и изложба в Добруджанския Земеделски институт, Генерал Тошево. Беше проведена дискусия на тема „Хумусните вещества и ролята им в органичното земеделие» и среща с фермери, които споделиха своя опит в земеделието и използваните съвременни средства за обработка на почвата. В Силистра беше посетена фабрика за производство на хумусни и микробиологични препарати за земеделие, медицина и др. Посетихме сметището в гр. Силистра, където подробно бяхме запознати с проекта и функционирането на съвременното сметище, изградено със средства от Европейските фондове.
Един от най-интересните обекти беше резервата “Сребърна”, влажна зона, отличаваща се с изключително разнообразие на растителни и животински видове. От 1983 г., Сребърна е в световната листа на защитените видове на UNESCO. Флората е представена от 67 вида растения, някои от които са много редки в Европа. Микроклимата, флората и фауната, и другите условия на резервата Сребърна дават възможност за съществуването на над 100 вида птици, включително и Далматински пеликан - единствената колония в страната и най-голяма на Балканите.
Третата Конференция на дружеството по хумусни вещества отново беше оценена високо, както от световната научна общност, така и от експертите по хумуса от Европейския съюз.
Въпреки това беше отбелязано, че фундаменталните изследвания на органичното вещество у нас понастоящем са несистемни. Държавните органи, отговорни за научната политика на страната, не са ангажирани в подкрепа на такъв род изследвания. В резултат на това не се осигуряват необходимите средства за съвременно лабораторно оборудване, без което повечето от тези изследвания са невъзможни. Изследванията с агрономическо направление в българските почви са значителни по обем, въпреки това остават нерешени редица важни проблеми. Изследванията показаха и практиката потвъждава, че най-благоприятни условия за хумуфикация на растителните остатъци са налице при минимални и безобръщателни обработки. Ефектът от тези системи на обработка може да се увеличи значително, ако те се съчетаят с интензивно рециклиране на растителните остатъци. В екологичен аспект почвеният хумус може да се разглежда като една силно динамична отворена система, която е в термодинамично равновесие с околната среда. Водната ерозия е основен фактор за разпределението на запасите на почвеното органично вещество и следователно има главно участие в кръговрата на органичния С, атмосферния СО2 и затоплянето на климата.
Изследванията в нашата страна за ролята на почвеното органично вещество като фактор, блокиращ действието на замърсителите в почвата, най-често са били ограничавани поради липса на средства и подходящо оборудване. На тази конференция бяха представени няколко разработки засягащи тази тематика.
Конференцията предложи:
1. Изследванията за въздействието на хумусните вещества върху продуктивния потенциал на почвите да се считат като едно от основните изисквания за усъвършенстване на агротехнологиите.
2. Българското Дружество по Хумусни Вещества да инициира разработване на Национална научно-изследователска програма, която да бъде хармонизирана с изискванията на Европейския Съюз и да отразява Националните интeреси;
3. Да се установи трайно и ефективно сътрудничество в рамките на Европейските Програми с институти от БАН, Университети и страни членки на ЕС.
4. Препоръчва резултатите за съдържанието на органично вещество да се представят като органичен въглерод в g/kg, както е възприето в редица европейски страни.
В нашата страна има много случаи на безмилостно унищожаване на органичното вещество от престъпно опожаряване на стърнищата и предизвиканите пожари в горските масиви. По въпросите за неразумната човешка дейност, която може да доведе до рязко намаление на хумуса в почвите и да предизвика траен и необратим спад в почвеното плодородие беше направено предаване по Нова телевизия с участието на Председателя на дружеството.

           

нагоре ↑