***** Начало BG / Home EN ***** надолу ******  

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХУМУСНИ ВЕЩЕСТВА

BULGARIAN HUMIC SUBSTANCES SOCIETY

Начало

За нас

Ръководство

Документи

Състав

Дейност

Издания

Конференции

Контакти

Венера Цолова - Професионална информация

Венера Цолова Цолова
Доц. Д-р инж.
ИПАЗР „Н. Пушкаров”

Служебен адрес:

ИПАЗР “Н. Пушкаров”, ул. “Шосе Банкя” 7, 1080 София, България

Тел. 0899424258 ; E-mail: venera_tsolova@abv.bg

Дата и място на раждане: 27.12.1958, гр. Враца

Образование: Висше, инженер химик

Научни степени и звания: доктор по Почвознание, 2000; доцент в ИПАЗР “Н. Пушкаров”, 2006

Научна квалификация и професионален интерес:

Почвознание, геохимия, екология;

Диагностика и класификация на почвите;

Процеси и режими в естествено формирани, рекултивирани и антропогенно променени почви;

Мониторинг на почвите;

Рекултивация на нарушени, слабопродуктивни и замърсени почви;

Технологии за оползотворяване на промишлени отпадъци и битови утайки.

Специализации: „Принципите и приложенията на метрологията в химията”. EC-JRC and Institute of Reference Materials and Measurements, Geel, Belgium. 07. 2003, Пловдив, България.

Докторанти и дипломанти: 1 докторант (2010-2013)

Международни проекти (след 2000 г.):

“Scientific and technical collaboration for the environmental improvement of the mining and industrial area of Madan (Bulgaria)”. University of Sassari and Institute of Soil Science "N. Poushkarov". Legge Regionale 19/96. 2002-2004.

Членство в  научни съвети: научните съвети на секциите: „Химия на почвите” и „Генезис, география и класификация на почвите”

Членство в научни организации:

Българско дружество по хумусни вещества; Международно дружество по хумусни вещества; Българско почвоведско дружество; Международен почвоведски съюз

Членство в редакционни колегии на списания:

Владеене на чужди езици: английски, руски, френски

Публикации: 70

Избрани публикации:

Маринкина (Цолова) В., 1999. Проучване и възможности за рекултивация на сулфидсъдържащи материали, получени при открит въгледобив. Докторска дисертация. Изд. ИП „Н. Пушкаров” и СА, София. 231 стр.
     Мишева Л., В. Цолова, М. Банов, М. Пойнарова, Я. Хадйиянакиев, А. Златев, С. Кожухарова, С. Желязкова, З. Василева, 2007. Възможности за използване на земи и терени, замърсени с радионуклиди и тежки метали. Изд. На НЦАН и ИП “Н. Пушкаров”, София. 39 стр.
     Теохаров, М., Св. Попандова, Р. Кънчева, Т. Атанасова, В. Цолова, М. Банов, П. Иванов, Е. Филчева, Р. Илиева, 2009. Реферативна база данни за почвите в България. Селскостопанска Академия, Институт по почвознание “Н. Пушкаров”, София. ISBN 978-954-9467-26-0. Рекламно-издателска къща “Пони”, София, с. 416.
     Цолова В., М. Джокова, 2005. Характеристики на повърхностните заряди в рекултивираните земи от района на мина „Чукурово”. Екология и индустрия, т. 7, № 2:260-262.
     Цолова В., М. Христова, В. Кръстева, В. Колчаков. 2012. “Бонитетна оценка на техногенни почви. Част III. Пригодност за отглеждане на фуражни култури”. Почвознание, агрохимия и екология, vol. XLVI, № 1: 42-50.
    Tsolova V., M. Banov, 2004. Acid Degradation of Reclaimed Lands at “Chukurovo” Mine Region, Bulgaria. Journal of Balkan Еcology, vol. 7, № 3: 326-331.
    Tsolova V., M. Banov. 2012. Review of the status and the diagnostic significance of organic matter in Techogenic soils (Technosols). Journal of Arts and Science. Sakarya University, Turkey. ISBN: 1301-3769. 701-708.
    Tsolova V., M. Banov, P. Ivanov, M. Hristova. 2011. Organic Matter Supply in Reclaimed Technosols of Bulgaria”. Soil science, agrochemistry and ecology, vol. 1-4:55-58.
    Tsolova V., L. Petrova, S. Marinova, 2006. Humus Substances in Sewage Sludge Produced by Waste Water Treatment Station in Sofia, Bulgaria. Journal of Balkan Еcology, vol. 9, № 2:215-217.
    Tsolova V., S. Marinova, M. Banov, 2006. Suitability of Clayey Substrata Containing Industrial Gypsum for Agricultural Utilization. Journal of Balkan Еcology, vol. 9, № 2:209-214.

нагоре ↑