***** Начало BG / Home EN ***** надолу ******  

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХУМУСНИ ВЕЩЕСТВА

BULGARIAN HUMIC SUBSTANCES SOCIETY

Начало

За нас

Ръководство

Документи

Състав

Дейност

Издания

Конференции

Контакти

Славейко Кръстанов - Професионална информация

Славейко Александров Кръстанов

Ст н с I ст

Доктор

Служебен адрес:

ИП “Н. Пушкаров”, ул. “Шосе Банкя” 7,

1080 София, България

Тел: (+359 2) 898 21 68; E-mail:sak26@abv.bg

Дата и място на раждане: 11.02.1926, Доброславци, София

Образование: Висше, агрономство, 1949, СУ „Св. Кл. Охридски”, Агрономолесовъден факултет

Научни степени и звания: Доктор, 1968 г – МГУ-Москва, Биолого-почвен факултет, специалност почвена биология; Ст н с I ст, 1979 - ИП "Н. Пушкаров".

Научна квалификация и професионален интерес:
Почвовед с научни интереси в следните области:

* Почвено органично вещество;

* Почвена картография и класификация;

* Продуктивен потенциал на земите;

* Почвена екология.

Специализации:

* Почвен и-т „В В Докучаев” (при М. М. Кононова) - Методи за изследване на ПОВ, 5 мес.;
* МГУ „М. В. Ломоносов” (при Д. С. Орлов) - Химия на почвения хумус, 2 мес.;
* Университета в Илиноис, САЩ (при Ф. Стивенсон) - Химия на почвения хумус, 6 мес.;
* Брауншвайг, ГФР (при В. Флайг) - Биохимия на почвения хумус, 1 мес.

Преподавателска дейност: 3 години (1980-1983, в Аграрния у-т Пловдив). 

Докторанти и дипломанти:
4 докторанти в областта на почвеното органично вещество;
1 докторант по почвена картография;
5 дипломанти – 4 по ПОВ и 1 по бонитация на почвите,

Заемани длъжности:

* 1974-1976 – Ръководител секция „Генезис и класификация на почвите”, И-т Пушкаров;
* 1977-1979 – Ръководител на проект FAO NO 0503-05-01 „Agricultural Lands as a source of pollutants of the Mediterranean” и на проект FAO/UNEP “Development of an International Programme on Biological Nitrogen Fixation” като експерт към ФАО-Рим;
* 1980-1983 – Ръководител на секция „Генезис и класификация на почвите”, И-т Пушкаров и Организатор и координатор на 3 международни съвещания за създаване на “World Reference Base for Soil Resources;
* Ръководител на международен проект FP 1106-81-03 (PP-2212) “Влияние на интегрираното стопанисване на земята (почвата) в планинските агроекосистеми” (предварителна фаза);
* 1986-1987 – Ръководител на проект за изграждане на „Мониторинг на горските екосистеми в България”, Институт за гората, БАН.

Членство в научни съвети:

1980-1983 – в ИП "Н. Пушкаров";
1983-1987 – в Институт за гората, БАН;
1987-1992 – в НВИЦ, КОПС при Министерския Съвет.

Членство в научни дружества:

Българско почвоведско дружество;

Българско дружество по хумусни вещества (БДХВ) – почетен член;

Международно почвоведско дружество (IUSS);

Международно дружество по хумусни вещества (IHSS);

Научно селскостопанско историческо дружество (НСИД).

Владеене на чужди езици: английски, руски, френски.

Публикации: 204.

Избрани публикации:

Krastanov S., Filcheva E., Rousseva S., Raichev T., Dimitrov I., Pachev I. 2003. Tendencies and Perspectives of the Research on Humic Substances, J. of “Ecology and Future, v II № 3-4, 11-17.

Крыстанов С. 1977. Характеристика органического вещества основныхтипов почв Северной Болгарии, в „Органическое вещество целинных и освоенных почв” АН СССР изд Наука.

Krastanov S., Ciric M., Hamza M. 1977. Agricultural lands as a source of pollutants of the Meriterranean FAO document № 0503-76-01 Ed. Hauck W. p 67. Rome.

Krastanov S. et al., 1975. Surface Water-Logiging Soils in Bulgaria, (book) p. 160 Bulgarian Academy of Science.

Stevenson F., Krastanov S., Ardakani M. 1973. Formation constants of Cu2+ komplexes with humic and fulvic acids. “Geoderma”, 9, 129-141. Amsterdam.

Кръстанов С., Воденичаров И., Братанова Д, Нинов Н. 1973. Състав и природа на хумуса от основните почвeни типове и подтипови в България. Сп Почвознание и агрохимия год VIII № 5.

Кръстанов С. 1972. Органичното вещество като фактор за почвеното плодородие. Изд. ССА, стр 98.

S. Krastanov, Iv. Atanasov, 1968. Application the BET method in the study the soil organic matter J. of “Comptes Rendus de l`academie de Sciences Agricoles en Bulgarie № 3. Sofia.

Почвена карта на НРБ в М 1:400 000 (в колектив), 1968. Изд БАН.

С. Кръстанов, Сун Къ Юн, М. Петрова, 1965. Проучване на хумусните фракции чрез използване на С14, Сп. “Растениевъдни науки” год II кн 9. София.

нагоре ↑

Актуализация: Септември, 2010; ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, София 1080, България; Тел.: (02) 824 87 44; e-mail: bhss_2009@abv.bg

ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: +359 2  824 87 44; е-mail: bhss_2009@abv.bg