***** Начало BG / Home EN ***** надолу ******  

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХУМУСНИ ВЕЩЕСТВА

BULGARIAN HUMIC SUBSTANCES SOCIETY

Начало

За нас

Ръководство

Документи

Състав

Дейност

Издания

Конференции

Контакти

Венета Кръстева - Професионална информация

Венета Найденова Кръстева
Доц. д-р
ИП ”Н. Пушкаров”, София

Служебен адрес:

ИП “Н. Пушкаров”, ул. “Шосе Банкя” 7, 1080 София, България

Факс: (+359 2) 8 248 937; E-mail: vnkrasteva@abv.bg

Дата и място на раждане: 07.10.1955, гр. София

Образование: Висше, ВСИ „В. Коларов”-Пловдив, деканат – София, 1978, Агроном-полевъд

Научни степени и звания: В И-т “Н. Пушкаров”: 2002 - доктор, 2006 - ст.н.с.ІІ ст.

Научна квалификация и професионален интерес:
Почвознание; Относителна оценка (бонитировка) на земеделските земи

Заемани длъжности: Зам. зав. секция „Генезис, география и класификация на почвите” към ИП „Н. Пушкаров”.

Международни проекти (след 2000 г.):

Eкологична оценка на почвата за мониторинга (ENVASSO); Проект SPADE 2

Членство в научни организации:

Българско почвоведско дружество - член, Международно почвоведско дружество-член, Българско дружество по хумусни вещества – технически секретар, Международно дружество по хумусни вещества – технически секретар

Членство в научни съвети: Научен съвет към секция „Генезис, география и класификация на почвите”

Владеене на чужди езици: английски, руски

Публикации: 60

Избрани публикации:

Кръстева В., 2005. Бонитетна оценка на земите на с. Търнава, Врачанска област. Р. Дилкова, Н. Николов, Сл. Кръстанов и др. (Ред.). В: Научни доклади Национална конференция с международно участие "Управление, използване и опазване на почвените ресурси. Изд. "ПъблишСайСет-Еко", София, България, стр. 80 - 83.

Кръстева В., Св. Попандова, С. Недялков, 2005. Солеви състав на почви разпространени в местността „Инджекьойско блато” – землище на гр. Несебър и пригодността им за отглеждане на основни земеделски култури. Р. Дилкова, Н. Николов, Сл. Кръстанов и др. (Ред.). В: Научни доклади Национална конференция с международно участие "Управление, използване и опазване на почвените ресурси. Изд. "ПъблишСайСет-Еко", София, България, стр 84-88.

Кръстева В., 2007. Общ преглед на почвените ресурси и бонитет за селскостопански култури в област Монтана. Р. Дилкова, Н. Николов, Д. Бакаливанов и др (Ред.). В: Научни доклади – Международна конференция „60-години институт по почвознание „Никола Пушкаров”, Почвознанието – основа за устойчиво земеделие и опазване на околната среда”. Изд. "ПъблишСайСет-Еко", София, България, стр 359-363.

Кръстева В., А. Самалиева, 2008. Екологична оценка на условията за отглеждане на енергийни култури в област Монтана. – Първа национална научно-практическа конференция с международно участие «Екология и околна среда – регионални и национални проблеми и тенденции», 5-7.06.2008, ВИАС, София.

Кръстева В, А. Самалиева, З. Митрева, 2008. Агропороизводствена оценка на земите във Врачанска област. Седми международен симпозиум «Екология – устойчиво развитие», гр. Враца, 2008.
6. Кръстева В., А. Самалиева, 2009. Продуктивен потенциал на земеделските земи в община Лом. Сп.”Растениевъдни науки”, год.XLV, № 4, стр. 302-307.

Самалиева Анка, Кръстева В., 2007. Рационално използване на земеделските земи в община Стралджа, Ямболска област. Р. Дилкова, Н. Николов, Д. Бакаливанов и др (Ред.). В: Научни доклади – Международна конференция „60-години институт по почвознание „Никола Пушкаров”, Почвознанието – основа за устойчиво земеделие и опазване на околната среда”. Изд. "ПъблишСайСет-Еко", София, България, стр 412-416.

Самалиева А., В. Кръстева, 2008. Екоикономическа оценка на продуктивния потенциал на земите в с. Брегово, Видинска област. Седми международен симпозиум «Екология – устойчиво развитие», гр. Враца, 2008.

Самалиева А., В. Кръстева, 2008. Екоикономическа оценка на земеделските земи в района на с. Камено, Бургаска област- Научна конференция с международно участие „Науката в условията на глобализацията”, 1-2.10.2008г., гр. Кърджали.

Kercheva M., V. Krasteva, 2007. Overview of the soil information and soil protection policies in Bulgaria. Tomislav Hengl, Panos Panagos etc (Ed). Status and prospect of soil information in South-Eastern Europe. Directorate –General Joint Research Centre, p. 33-42.

нагоре ↑

Актуализация: Септември, 2010; ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, София 1080, България; Тел.: (02) 824 87 44; e-mail: bhss_2009@abv.bg

ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: +359 2  824 87 44; е-mail: bhss_2009@abv.bg