***** Начало BG / Home EN ***** надолу ******  

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХУМУСНИ ВЕЩЕСТВА

BULGARIAN HUMIC SUBSTANCES SOCIETY

Начало

За нас

Ръководство

Документи

Състав

Дейност

Издания

Конференции

Контакти

Паунка Божинова - Професионална информация

Паунка Младенова Божинова
д-р, доцент

Лесотехнически университет,

София

Служебен адрес: Бул. «Кл. Охридски» № 10

Лесотехнически университет,

Агрономически факултет, Катедра «Общо земеделие»

Tel.: (+359 2) 91907*361; Fax: (+359 2) 8688449;
E-mail: p_bojinova@yahoo.com; p_bojinova@mail.bg

Дата и място на раждане: 17 март 1947 год. Гр. Вълчедръм, окр. Монтана

Образование: висше, Селскостопанска академия, 1970-1975 г., София

Научни степени и звания: доктор 1979, ст.н.с. ІІ ст. 1986 г.- И-т „Н. Пушкаров”, доцент 2003 - ЛТУ

Научна квалификация и професионален интерес: почвознание; бонитация на земеделски земи, кадастър, замърсяване на земи и земеделска продукция, режими на земеползване, ремедиация на замърсени почви.

Специализации:

* 1990, 2001 год. – Институт по почвознание Бон, Германия;

* 2002 – Маshav – Izrael, 2003 Япония.

Преподавателска дейност:
1996–1998; 2003-2009 и продължава да работи

Докторанти и дипломанти: дипломанти - 2

Заемани длъжности: ръководител на работна група „Методично ръководство на кадастъра”; Председател на Научен съвет на И-т „Никола Пушкаров”, декан на Еколого-аграрен факултет” в Славянски университет, директор на дирекция „Наука и образование” към МЗГ.

Международни проекти (след 2000 г.):

* Valev, V……….P. Bojinova……(1997-2001): Impact of Sewage Sludge and Waste Water Use in Agriculture on the Soil Physical and Chemical Properties. Проект по двустранно сътрудничество с Института по класификация и картография в гр. Лариса, Гърция.
* Japenga, Jan, N. Dinev, P. Bozhinova, D. Dimitrov "Alternative Biological and Chemical Approaches in Restoration of Heavy Metals Contaminated Soils". In: PhytoDec project "A Decision Support System to quantify cost/benefit relationships of the use of vegetation in the management of heavy metal polluted soils and dredged sediments", Fifth Frame Programe, 2002-2004.
* Алтернативни възможности за земеползване и ограничаване на деградационните процеси на замърсени с тежки метали земи в района на КЦМ- Пловдив – SGP Grant Project: BUL/SGP/op4/CORE/07/04 “Bulgarian Scientific Agricultural Historical Society”.

Членство в научни съвети: Член на НС на Института по декоративни растения Негован при ССА

Членство в научни дружества:

Балкански научно-образователен център по екология и опазване на околната среда (БНОЦЕООС), Българското почвоведско дружество, Българско дружество по хумусни вещества, International Humic Substances Society, International Society of Soil science.

Владеене на чужди езици: руски, английски, френски, немски

Публикации: 130, след 2000 год. - 42.

Избрани публикации:

Stanislavova L., P. Boujinova, E. Filcheva, S. Bratinova, V. Valev. 2000. Status of different types of toxicants in sewage sludge and composts. In: Proc. 8-th Nat. Conference of the Soil Science Society, Kavala, Greece, 369-378.

Filcheva E., P. Bojinova, L. Stanislavova, V. Krasteva. 2000. Organic Matter Characteristics of Polluted Soils in the Region of Lead-Zinc smelter. J. Balkan Ecology, v. 3, N 2, 80-85.

Bozhinova, P., Chehlarova-Simeonova, S., Boika Nikolova-Belcheva (2001): Ecological Approach in the Agricultural lands Irrigation with the aim to secure Profitability of a Field in an Industrial Region. International Symposium “Multidisciplinary Approaches to Soil Conservation Strategies”, Muncheberg, Germany, 11-12 May, 2001.

Nicolova-Belcheva, B., P.,Bozhinova, S. Chehlarova-Simeonova. 2001. Еvaluation of the Ecological Conditions for Growing Apples and Pears on a Plot of the Sofia Region. 7th International Meeting of Soils with Mediterranean Type of Climate, Valenzano, Bari, Italy, 23-28 September 2001.

Tsadilas C., S. Rousseva, E. Filcheva, P. Bojinova, V. Samaras, K. Chakalov, G. Petkova, L. Stanislavova, I. Christov, S. Marinova, V. Valev, V. Krasteva, T. Popova, H. Setatou. 2000. Greek-Bulgarian Research Project in Agroecology: Agricultural Use of Sewage Sludge and Its Impact on Physical and Chemical Properties of Soil. J. Balkan Ecology, v. 3, N 2, 9-48.

E. Miteva, S. Maneva, D. Hristova, P. Bozhinova. 2001. Heavy Metal Accumulation in Virus Infected Tomatoes, Jurnal of Pytopathology, vol. 149 (3-4), p. 179-184).

Bozhinova, P., E. Filcheva, G. Petkova, I. Yanakieva. 2002. Heavy Metal Uptake by Plants from Sewage Sludge Amended Soils. First Pedologica Days in Slovakia. Conference with International Participation, Rackova Dolina, High Tatras, 19-21 June 2002, Slovac Republic.

Bozhinova, P., E. Zheleva, N. Dinev. 2004. Heavy Metal Pollution in the Region of Kardjali Lead-Zink Smelter and Possibilities for Phytoremediation. International Conference on Bioremediation of Soils and Groundwater 05-08 September 2004, Crakow, Poland.

Yanakieva, I., P. Bozhinova. 2004. Ecological State of Farm Land in Bulgaria and Measures for its Preservation and Improvement. Conference with International Participation Use of Land Fund in Czech Republic after Accession in the EU, 11-15 October 2004, Spindlerov Mlyn, Czech Republic.

Yanakieva I., P. Bojinova. 2004. Selling-Buying the Farm Land in Bulgaria during the Pre-accession Period to the EU, In International Conference ”Economic Conditions for the Use of Land Funds in the Czech Republik after the Accession to the EU”, October, 11-15, Spindlerov Mlyn, Czech Republic.

Божинова П., Елена Желева. 2005. Особености в климатичните условия на районите със смолниците във връзка с тяхната бонитация. Научни доклади на Национална конференция с международно участие на ИП “Никола Пушкаров”, София,“ Управление, използване и опазване на почвените ресурси”, 15-19 май.

Risina, M., P. Bozhinova, I. Yanakieva. 2006. Problems of Landownership and Land use in Republic of Bulgaria and Possibilities of Market for their Solution. Conference of the Research Institute of Agricultural and Food Economics “Land Market and Agricultural Use of Land after EU Enlargement”, Novy Smokovec, 2-6.10.2006, pp.69-81.

Zheleva, E., P. Bozhinova, I. Yanakieva, P. Petrov. 2006. Ecological preconditions to build up a tailings pond and preservation of the adjacent lands from dust emissions pollution .International Scientific Conference of the Research Institute of Agricultural and Food Economics “Land Market and Agricultural Use of Land after EU Enlargement”, Slovakia, Novy Smokovec, 2-6.10.2006, pp.118-128.

Bozhinova, P., V. Krasteva, I. Yanakieva, E. Zheleva. 2006. Status of the Agricultural Branch and Potential Possibilities of Soil Resources in Region Montana, Bulgaria. Conference of the Research Institute of Agricultural and Food Economics “Land Market and Agricultural Use of Land after EU Enlargement”, Novy Smokovec, 2-6.10.2006, pp.129-144.

Желева, Е., П. Божинова.2007. Загязнение почвьi в районе Карджали и возможность ее ремедиации и использования: В сб. “Биологическая рекултивация и мониторинг нарушеньiх земель”. Междунар. науч. конф., Екатеринбург 4-8 июня 2007; Изд-во Урал.ун-та, 2007, стр. 218-234.

Bojinova, P., E. Zheleva. 2007. Consequences for soils after interrupting activity of Silistra industrial zone. In: Collection of International seminar papers “The influence of EU agricultural policy on land use and rural development, Spindleruv Mlyn, Cheska republika 8-11 October 2007, р. 142-147.

Bozhinova, P. & Zheleva, E. 2008. Experience and practical results of phytoremediation on heavy metal polluted lands. Proceeding book Blacksea International Environmental Symposium. BIES’08. August 25-29, 2008-Giresun/Turkey.

нагоре ↑

Актуализация: Септември, 2010; ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, София 1080, България; Тел.: (02) 824 87 44; e-mail: bhss_2009@abv.bg

ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: +359 2  824 87 44; е-mail: bhss_2009@abv.bg