***** Начало BG / Home EN ***** надолу ******  

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХУМУСНИ ВЕЩЕСТВА

BULGARIAN HUMIC SUBSTANCES SOCIETY

Начало

За нас

Ръководство

Документи

Състав

Дейност

Издания

Конференции

Контакти

Наталия Андреева - Професионална информация

Наталия Людмилова Андреева
д-р Асистент
ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София

Служебен адрес:

ИП “Н. Пушкаров”, ул. “Шосе Банкя” 7, 1080 София, България

Факс: 02 8 248 937; E-mail: natalizivkova@yahoo.com  

Дата и място на раждане: 07.09.1980, гр. Кубрат

Образование: Висше, магистър по геология от Софийски университет, 2007

Научни степени и звания: В И-т “Н. Пушкаров”: асистент, д-р, геолог, 2008 г.

Научна квалификация и професионален интерес:
минералогия, геохимия, изветрителни процес, почвено органично вещество,химия на почвата, планински и засолени почви

Специализации: Ernst Mach Grant – BOKU, Виена, Австрия; COST, Action ESSEM 1104: Arid Lands Restoration and Combat of Desertification, Training course гр. Лисабон, Португалия.

Членство в научни организации: БГД, БДХВ

Владеене на чужди езици: английски, руски, немски

Публикации: 19 броя, публикувани в сборници от международни конференции

Избрани публикации:

1.      Живкова, Н., П. Петров, К. Маркова, Ф. Оттнер, А. Ментлер. 2007. Някои геохимични и минераложки особености на почвени образци от високите части на планината Витоша. – Абстракт в: Conference Collection of Papers, 7-th International Scientific Conference, Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2007, Bulgaria, стр. 186 – 187

2.      Zhivkova N., A. Mentler, K. Markova, F. Ottner, P. Petrov. 2007. Preliminary investigations of high-mountain soils from Bulgaria – Vitosha Mountain. – In Book of Abstract from 5th International Congress of ESSC 2007, Italy, p. 458

3.      Teoharov, M., B. Hristov, N. Zhivkova. 2009. Ecological genesis and formation of Regosols form hilly part of Danube plane. General and Applied Plant Physiology, Volume 35 (3-4), p. 188 – 194

4.      Zhivkova, N., V. Koutev, E. Zlatareva. 2011. Spatial distribution of soluble salts in Southeast Bulgaria – Kermen soil monitoring site. In: 14. Gumpensteiner Lysimetertagung 2011. ISBN: 978-3-902559-61-6. Austria, p. 195 – 198

5.      Никова И., Н. Живкова, 2011. Кратка справка за мелиорантите, използвани в България при кисели и засолени почви. Международна конференция 100 години почвена наука в България, 16-20 май 2011, София, стр. 934 – 939

6.      Андреева, Н., Е. Филчева, Б. Христов. 2011. Състав на органичното вещество в магнезиево засолени почви от Софийското поле. Почвознание, агрохимия и екология. Год. XLV, Кн. № 1-4, стр. 64 – 67

7.      Андреева, Н., Е. Филчева, К. Маркова. 2011. Органичното вещество в слабо развити почви от Витоша, България. Почвознание, агрохимия и екология. Год. XLV, Кн. № 1-4, стр. 68 – 71

8.      Andreeva, N., E. Filcheva, K. Markova. 2012. Diagnostic of organic compounds in high-mountain Peat soils. In: M. Sahin Dundar, Mustafa Demir, Murat Tuna, Ahmet Tutar, M. Rustu Karaman, Mumin Dizman (Eds.). I. Ulusal Humik Madde Kongresi, 6 – 9 June 2012. Sakarya University – Turkey, Faculty of Arts and Science, Journal of Arts and Science. Vol. 14, No 1, 629-636.

9.      Христов, Б., Н. Андреева, Г. Дочев. 2013. Засолени почви от високите полета на Западна България. Водно дело, брой 3/4, с. 19 – 22

10.     Кутев, В., Н. Андреева, Е. Златарева. 2013. Пространствено вариране на параметрите на засоляване на мониторинговата мрежа за изследване на засолени почви “Кермен”. Почвознание, агрохимия и екология XLVII, № 1, с.57-63.

 

 

 

 

нагоре ↑