***** Начало BG / Home EN ***** надолу ******  

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХУМУСНИ ВЕЩЕСТВА

BULGARIAN HUMIC SUBSTANCES SOCIETY

Начало

За нас

Ръководство

Документи

Състав

Дейност

Издания

Конференции

Контакти

Маргарита Нанкова - Професионална информация

Маргарита Иванова Нанкова
Проф. д-р 

Добруджански земеделски институт, Генерал Тошево

Служебен адрес:

Добруджански земеделски институт,

9520, Генерал Тошево,

България

Тел: (058) 655 242, (058) 653 211; E-mail: nankova_margo@abv.bg

Дата и място на раждане: 18 юни, 1953, Генерал Тошево

Образование: Висше, Селскостопанска Академия-София, 1975

Научни степени и звания: д-р (агрохимия – 04.01.04) -1983; Ст.н.с.II - 1996, Професор

Научна квалификация и професионален интерес:
* Запазване и повишаване на почвеното плодородие при различни агротехнически практики (торене, почвообработки, използване на растителни остатъци и др.);
* Генотипна специфика в минералното хранене на основните полски култури (пшеница и слънчоглед) – динамика на натрупване на хранителни елементи през различни фази от развитието им и по органи; темп и интензивност на постъпването им;
* Ефект на различни стресови фактори върху режима на хранене – продължително засушаване, нарастващи нива на обменен алуминий в почвата и др.

Специализации: Световен център по торене - Muscle Shoals, Alabama, USA – първо участие на България, 1995

Преподавателска дейност:
Хонорован преподавател в Екологически факултет на Технически Университет - Варна, Почвознание - 2005, Агрохимия - 2006, 2007.

Докторанти и дипломанти:

1 дипломант към ХТУ, София - “Възможности за директна употреба на сурови фосфорити в земеделието”.

2 докторанти:

* “Ефект на различните системи за обработка на почвата в сеитбообращението върху някои физични и агрохимични характеристики на слабо излужените черноземи” – Петър Янков, 2005;
* “Генотипна специфика в усвояването на хранителни елементи при обикновената пшеница Triticum aestivum L.” - Албена Иванова, 2007.

Заемани длъжности: Ръководител секция Агротехника – ДЗИ Генерал Тошево

Членство в научни съвети: Член на НС в ДЗИ - Г. Тошево

Членство в научни дружества:

ESNA, Българска торова асоциация, Българско дружество по хумусни вещества (БДХВ), Международно дружество по хумусни вещества (IHSS), съюз на учените в България – Добрич, ISTRO- Българско дружество по обработка на почвата

Членство в редакционни колегии на списания:

Научно списания на СУБ-Добрич; на Сборници от симпозиуми, организирани от ДЗИ – Г. Тошево.

Владеене на чужди езици: Руски, Английски

Публикации: 98

Избрани публикации:

Нанкова Маргарита, Ивайло Калинов, 1992 - Влияние на системите на обработка на почвата върху хумусното състояние на слабо излужен чернозем в района на Добруджа. Почвознание, агрохимия и екология, v. XXVII, 2, 40-43.

Нанкова Маргарита, Ивайло Калинов, 1992 - Проучване влиянието на системите на обработка на почвата в сеитбообращението върху върху плодородието на слабо излужен чернозем в Добруджа. Почвознание, агрохимия и екология, v.XXVII, No 3-4, 46-48.

Nankova M., E. Pentchev, I. Kalinov, 1992. Environmental, Agrotechnical and Biological Effects on P - Uptake and Content in Wheat in Dobroudja Region. 4th International IMPHOS Conference “PHOSPHORUS, LIFE AND ENVIRONMENT”, 8-11 September, Ghent, BELGIUM.

Нанкова Маргарита, Тони Тонев, Лила Щерева, 1994 - Изменения питательного режима слабо вьiщелоченого чернозема в зависимости от длительного удобрения и чередования культур. Юбилейная научная конференция НПА “Селекция”, 14-15 .06.1994, Бэльц, Молдавия.

Nankova Margarita, 1995. A Systems Research Approach Using Crop Models in Bulgaria. Applying Crop Models and Decision Support Systems, vol. 2, IFDC, Muscle Shoals, Alabama, USA.

Нанкова Маргарита, 1995 - Фракционен състав на хумуса на слабо излужен чернозем в зависимост от продължителното минерално торене и типа на сеитбообращението. I. Влияние на минералното торене. Пета национална конференция с международно участие на тема : “Почвознанието и стратегията за устойчиво земеделие в България”, 10-13 май 1994, НИИПА “Н.Пушкаров”, София; Публ. В Почвознание, Агрохимия и Екология, ХХХІ, ІІІ, 112-114.

Nankova M., Kostov K., Penchev E., 1999. Genetic variations in the dynamics of dry matter accumulation, nitrogen assimilation and translocation in new T. aestivum L. varieties. II. Nitrogen assimilation and translocation in relation to grain yield and protein content. XXVIXth Annual ESNA Meeting, pp 41-47, September 7-12,Wye, Kent (UK).

Nankova Margarita, Christofor Kirchev, Emil Penchev, 1999. Effect of long-term fertilization with different norms and rates of nutrients on slightly leached chernozem fertility. XXVIXth Annual ESNA Meeting, pp 20-26, September 7-12,Wye, Kent (UK).

Нанкова Марг., Петър Янков, Радка Джендова, Емил Пенчев, 2001 - Ефект на безотвалните обработки на почвата върху хумусното състояние на слабо излужен чернозем в района на Добруджа. Национална конференция с международно участие “90 години почвознание в България”, София, Публ. в Почвознание, агрохимия и екология, 4-6, 234-236.

Nankova M.,R. Djendova, E. Penchev, H.Kirchev, P.Yankov, 2005. Effect of some intensive factors in agriculture on the ecological status of slightly leached chernozems, National Conference with International Participation “Management, Use and Protection of Soil Resources”, 15-19 May 2005, Sofia, 155-159.

нагоре ↑