***** Начало BG / Home EN ***** надолу ******  

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХУМУСНИ ВЕЩЕСТВА

BULGARIAN HUMIC SUBSTANCES SOCIETY

Начало

За нас

Ръководство

Документи

Състав

Дейност

Издания

Конференции

Контакти

Мариана Христова - Професионална информация

Мариана Благоева Христова
Гл. ас.
ИП “Н. Пушкаров”

Служебен адрес:

ИП “Н. Пушкаров”, ул. “Шосе Банкя” 7, 1080 София, България

Тел:+359 887 06 36 99; E-mail: marihristova@mail.bg

Дата и място на раждане: 25.06.1973, София

Образование: Магистър – химични технологии и стопанско управление

Научни степени и звания: научен сътрудник I степен

Научна квалификация и професионален интерес: Генезис и класификация на техногенни почви, методи за определяне на общи и подвижни форми на макро и микроелементи в почви

Специализации: Франция, Египет

Членство в научни организации:

Българско почвоведско дружество; Българско дружество по хумусни вещества (БДХВ).

Владеене на чужди езици: английски, руски

Публикации: 12

Избрани публикации:

Hristov Bl., M. Hristova. 2000. Humus condition Of Strongly Leached To Slightly Podzolized Cinnamon Forest Soil Damaged By Uranium Mining – First National Conference On Humus Substances And Soil Tillage, BHSS – BSTRS Conference 2000, 11-12 May, Borovec, Bulgaria, page 73-76.

Христова М., Б. Христов. 2003. Съдържание на общо количество микроелементи в геологични и отпадни субстрати за рекултивация – Сборник Научни доклади Международна Конференция “50 години Лесотехнически Университет” – Секция “Екология и опазване на околната среда”, София, 69-72.

Христов Б., М. Христова. 2003. Характеристика на почвообразувателните процеси и класификация на някои рекултивирани почви, Сборник Научни доклади Международна Конференция “50 години Лесотехнически Университет” – Секция “Горско стопанство”, София, 136-141.

Mariana Hristova. 2003. Reclamation Of Lead Polluted Cinnamon Forest Soils With Technical Hydrolyzed Lignin - Proceeding Of X Balkan Mineral Processing Congress “Mineral Processing In The 21st Century”, VarnaHydrolyzed Lignin - Proceeding Of X Balkan Mineral Processing Congress “Mineral Processing In The 21st Century”, Varna Processing In The 21st Century”, Varna.

нагоре ↑

Актуализация: Септември, 2010; ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, София 1080, България; Тел.: (02) 824 87 44; e-mail: bhss_2009@abv.bg

ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: +359 2  824 87 44; е-mail: bhss_2009@abv.bg