***** Начало BG / Home EN ***** надолу ******  

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХУМУСНИ ВЕЩЕСТВА

BULGARIAN HUMIC SUBSTANCES SOCIETY

Начало

За нас

Ръководство

Документи

Състав

Дейност

Издания

Конференции

Контакти

  Милена Кирчева Жиянски - Професионална информация

Милена Кирчева Жиянски - доцент доктор
Институт за гората, БАН

Служебен адрес:

Институ за гората, БАН “132 “Климент Охридски”, 1756, София, България

Тел: (+359 2) 9620442; факс: (+359 2) 9620447; E-mail: zhiyanski@abv.bg

Дата и място на раждане: 30 Ноември 1976 г., гр. София

Образование: Висше,доктор

Научни степени и звания: доктор, доцент, Институт за гората, БАН

Научна квалификация и професионален интерес:
 

Специализации: Франция, Университет на Франш-Комте, 2005г., 2006 г. Великобритания, Университет на Западна Шотландия, 2008 г., 2009 г.

Заемани длъжности: Институт за гората – БАН: редовен докторант 2000-2004 г.инженер-лесовъд – 2005 г., главен асистент - 2006-2011 г., доцент 2011 г.-сега

Международни проекти (след 2000 г.):

2013-2015 ръководител за българска страна на “Land-use and management impacts on carbon sequestration in mountain ecosystems”, Българо-Швейцарска програма „Изследвания“ 2011-2016, ръководител от Швейцарска страна д-р Й. Лайфелд;

2009 – 2013 ръководител на „Натрупване на почвен въглерод и поток на елемента в системата почва-растение в урбанизирани лесопаркове“, ФНИ, МОМН;

2010 – 2014 участник в „Роля на подземната фитомаса в годишната фиксация на СО2 от горски екосистеми на основни лесообразувателни видове в България”, ФНИ, МОМН, р-л д-р В. Димитрова, ЛТУ;

2008 – 2009 ръководител на ”Investigation on soils in urban forest parks in Glasgow region”, UWS, UK, Leverhulme Trust, супервайзър проф. А. Хърстхаус;

2005-2007 участник в ”Разработване на матодология за събиране, анализ и верификация на данни от горите при националната инвентаризация на ПГ”, Институт по енергетика;

2005-2007 ръководител на „Проучване и моделиране на трансфера на радиоцезий

в системата почва-растение в горски екосистеми“, НФНИ, МОМН;

2009 – 2010 участник в ”Математическо моделиране на почвената органична материя в планински горски екосистеми”, ръководител д-р М. Грозева, ЕБР – БАН;

2010, участник в “Програма от мерки за адаптиране на горите в Република България и

смекчаване негативното влияние на климатичните промени върху тях”, ръководител проф. Ив. Раев, ИАГ. Тема 5 – Улавяне на въглерод.  

 

Членство в  научни съвети: НС на Институт за гората – БАН от 2013 г. Член на УС на COST Акции FP0803, ES1203, FP1204, FP1305

Членство в научни организации: МДХВ, СУБ, БПД

Владеене на чужди езици: английски, френски език,

Публикации: 50

Избрани публикации:

Zhiyanski, М., V. Doichinova, K. Petrov. 2013. The social aspects and role of green infrastructure in mitigating climatic changes at regional level. Proceedings of 3rd International Conference “Ecology of urban areas 2013”, Zrenjanin, October 11, 2013, Serbia, 451-459.

Zhiyanski, M., M. Glushkova. 2013. Carbon storage in European chestnut (Castanea sativa Mill.) ecosystems in Belasitsa Mountain, SW Bulgaria. Silva Balcanica, 14 (1), under press.

Donkova, R., M. Zhiyanski, V. Doichinova. 2013. Microbiological Characteristics of Urban Soils in Forest Parks from Sofia and Sandanski. Journal of Balkan Ecology (under press).

Doichinova, V., Zhiyanski, M., Hursthouse, A., Bech., J. 2014. Study on the mobility and bioavailability of PTEs in soils from Urban Forest Parks in Sofia, Bulgaria. Journal of Geochemical Exploration, in press: http://dx.doi.org/10.1016/j.gexplo.2014.03.011

Dimitrova, V., M. Zhiyanski. 2011. Biomass and carbon in grasses from urban forest parks in Sofia. Journal of Balkan Ecology, Vol.14, No.2, 187-195.

Zhiyanski, M., M. Sokolovsky, E. Georgieva, I. Jordanov. 2011. Soil organic matter in urban forest parks. Soil Science, Agrochemistry and Ecology, vol XLV, Annex № 1-4, 121-126.

Zhiyanski, M., M. Sokolovska, J. Bech, A. Clouvas, I. Penev, V. Badulin. 2010. 137Cs in grass vegetation and in different compartments of oak trees. Journal of nvironmental Radioactivity, 101(10):864-8.

Zhiyanski, M., M. Sokolovska, T. Dimitrova. 2009. SOC stock in different forest-related land-uses in central Stara Planina Mountain, Bulgaria. LANDCON Conference 05, 2009, Tara Mountain, Serbia. In: Bulletin of Serbia Geographical Society TOME LXXXIX- Nо 4, UDC 911.2:63(23)(497.2), 99-107.

Zhiyanski, М., М. Sokolovska, I. Penev. 2009. 22 years after Chernobyl accident. Journal of Bulgarian academy of Sciences, year СХХІІ, №3/2009, 49-55.

Zhiyanski, M., Jaume Bech, M. Sokolovska, E. Lucot, Joan Bech, P.M. Badot. 2008. Cs-137 distribution in forest floor and surface soil layers from two mountainous regions in Bulgaria. Journal of Geochemical Exploration, Elsevier, Volume 96, Issue 2-3, February-March 2008, рр. 256-266.

Zhiyanski, M., K. Kolev, A. Hursthouse, M. Sokolovska. 2008. Land-use change effects on soil organic carbon and nitrogen contents in ecosystems from Central Balkan Mountains, Bulgaria. Journal of Balkan Ecology, 4, 397-411.

Zhiyanski, M., K. Kolev, M. Sokolovska, A. Hursthouse. 2008. Tree species effect on soils in Central Stara Planina Mountains. Bulgarian Forest Science, № 4, 65-82.

 

нагоре ↑