***** Начало BG / Home EN ***** надолу ******  

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХУМУСНИ ВЕЩЕСТВА

BULGARIAN HUMIC SUBSTANCES SOCIETY

Начало

За нас

Ръководство

Документи

Състав

Дейност

Издания

Конференции

Контакти

Мартин Банов - Професионална информация

Мартин Димитров Банов
Проф. д-р
ИПАЗР “Н. Пушкаров”, София

Служебен адрес:

ИПАЗР “Н. Пушкаров”, ул. “Шосе Банкя” 7, 1080 София, България

Тел: (+359 2) 8240-226; Факс: (+359) 2 8248-937; E-mail: banovm@abv.bg

Дата и място на раждане: 09.07.1958 г., гр. София

Образование: висше, инженер-земеустроител, 1983 г., Висш институт по архитектура и строителство, Геодезически факултет, София

Научни степени и звания: В И-т “Н. Пушкаров”: д-р – 1989 г., ст.н.с. ІІ ст. – 1999, Специалност “Почвознание”, шифър 04.01.02, професор, д-р

Научна квалификация и професионален интерес:
Почвознание, класификация, генезис и диагностика на почвите, рекултивация и мелиорация на почвите, нарушени от различните видове промишлена и строителна дейност

Специализации: Израел, Румъния, Гърция, Италия, Холандия, Кипър
International Quality Systems Auditing ISO 9001:2000 Training Course, held at SGS Bulgaria Ltd, October, 2007.
ISO 14001:2004 Environmental Management Systems Training Course, held at SGS Bulgaria Ltd, October, 2007.

Преподавателска дейност: Преподавател в Геолого-географски факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” – Рекултивация на нарушени и замърсени земи – от 2000 г и Минно-геоложки Университет "Св. Иван Рилски"

Докторанти и дипломанти:

Докторанти – 1  от Институт по почвознание „Никола Пушкаров”, София, в периода 2002 – 2007 г.
Дипломанти – 1  от Геолого-географски факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Заемани длъжности:

Институт по почвознание „Никола Пушкаров”, Директор, 2001 - 2003 г.

Институт по почвознание „Никола Пушкаров”, секция “Генезис и класификация на почвите” – завеждащ секция, Министерство на земеделието и храните, Съветник на министъра,

Заместник Директор на  Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията ”Н. Пушкаров”; Ръководител на отдел „Информационно-консултантски и иновационен център”

Международни проекти (след 2000 г.):

1. Международен проект, финансиран от Department of Botany and Plant Ecology, University of Sassari, Italy: “Scientific and technical collaboration for the environmental improvement of the mining and industrial area of Madan (Bulgaria)”, 2002-2004.
2. Международен проект “Heavy metal content of European soils”, 2003 – 2004.
3. Международен проект с НРС – България на тема: Wetland restoration and pollution reduction GAF TF 024837 (Wetland restoration and pollution reduction Project Preparatory Activity
1: Technical Studies for the Design of Wetland Restoration and Nutrient Trapping).
4. Международен проект Possibilities and chances for biological agriculture in Bulgaria (Възможности и шансове на биологичното земеделие в България) BUL 001005/04.2005 г.
5. Sustainable innovation technology in plant nursery process improving plant quality and safety. SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME FP7-SME-2007-1
Project acronym: SITINPLANT
Grant agreement № 222048

Членство в  научни съвети:

1. Управителен съвет към Селскостопанска академия
2. Научен съвет към секция “Генезис, география и класификация на почвите” при Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията ”Н. Пушкаров”, София

Членство в научни организации:

Българско почвоведско дружество

Българско дружество по хумусни вещества (БДХВ)

Международно дружество по хумусни вещества (IHSS)

Владеене на чужди езици: английски, руски

Публикации: 133 научни статии и публикации в списания и сборници от конференции; съавтор в 1 монография; съавтор в 2 ръководства; 1 бр патент за изобретение; 1 бр. свидетелство за регистрация на полезен модел; 2 бр. заявления за издаване на патент за изобретение.

Монографии и сборници

1. Мишева, Л., В. Цолова, М. Банов, М. Пойнарова, Я. Хаджиянакиев, А. Златев, С. Кожухарова, Ст. Желязкова, З. Василева. 2007. Възможности за използване на земи и терени, замърсени с радионуклиди и тежки метали. Национален център за аграрни науки, Институт по почвознание “Никола Пушкаров”, София, 39 стр.

 

2. Теохаров, М., Св. Попандова, Р. Кънчева, Т. Атанасова, В. Цолова, М. Банов, П. Иванов, Е. Филчева, Р. Илиева. 2009. Реферативна база данни за почвите в България. Проф. д-р М. Теохаров, Т. Атанасова, доц. д-р Р. Кънчева, доц. д-р инж. В. Цолова (Ред.). Селскостопанска Академия, Институт по почвознание “Н. Пушкаров”, София. ISBN 978-954-9467-26-0. Рекламно-издателска къща “Пони”, София, 416 стр.

         3. Авторски колектив. 2009. Програма за приоритетите в развитието на българското земеделие 2009 – 2013 г. Министерство на земеделието и храните. 44 стр.

         4. Авторски колектив. 2009. Програма за развитие на управлението на почвените ресурси в България 2009 – 2013 г. Министерство на земеделието и храните. 83 стр.

Научни публикации

         1. Дисертация на тема: “Изучаване на някои почвено-генетични промени при рекултивирани земи без хумусно покритие от района на СО”Марица-изток”, С., 1989.

         2. Автореферат към дисертация на тема: “Изучаване на някои почвено-генетични промени при рекултивирани земи без хумусно покритие от района на СО”Марица-изток”, С., 1989.

         3. Банов, М., Бл. Христов. (1996) Някои принципи за класификация, номенклатура и диагностика на рекултивирани почви без хумусно покритие от района на “Марица-изток”. Почвознание, агрохимия и екология, кн.3, стр.26 - 30.

         4. Банов, М., Бл. Христов. (1996) Теоретични и практически проблеми при рекултивация на нарушените земи в България. Конференция “Реформи и екологична политика в селското стопанство”, т.2, стр. 47 - 50.

         5. Христов, Бл., М. Банов. (1997) Сравнителна характеристика на профили от рекултивирани земи. Юбилейна научна конференциа “50 години институт по почвознание в България”, София.

         6. Марков, Е., М. Банов. 1999. Физико-химична характеристика на насипища с геологични материали, изградени при добив на медна руда. Почвознание, агрохимия и екология, кн. 6, 181-187.

         7. Банов, М. 2000. Качествена оценка на депониран хумусен хоризонт като субстрат за биологична рекултивация. Първа национална конференция по хумусни вещества и обработка на почвата, стр. 96-99, Боровец.

         8. Пенков, М., М. Банов, Цв. Йорданов, М. Теохаров. 2001. Перспективи и приоритетни задачи на почвознанието. “90 години почвознание в България”, Почвознание, агрохимия и екология, кн. 4-6, 13-18.

9. Банов, М. 2001. Възстановяване плодородието на почвите, нарушени при изграждане на газопроводни трасета. 80 години висше агрономическо образование в България, Аграрен Университет, Пловдив, Научни трудове, том XLVI, кн. 2, стр. 51 - 58.

         10. Вичев, Н., М. Банов. 2001. Участие на България в европейската космическа програма за оценка състоянието на почвените и растителните ресурси в земеделието. 80 години висше агрономическо образование в България, Аграрен Университет, Пловдив, Научни трудове, том XLVI, кн. 2, стр. 107 – 112.

         11. Банов, М., В. Маринкина. 2002. Условия за биологична рекултивация на техногенни земи, изградени с хумусен материал. “90 години почвознание в България”, Почвознание, агрохимия и екология, кн. 1-3, 208-210.

         12. Цолова, В., М. Банов, Ст. Начев. 2002. Някои параметри за мониторинг на рекултивирани земи от района на “Мини Перник”. Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2002”, Аграрни науки Растениевъдство и животновъдство, т. 2, стр. 171 – 176.

13. Цолова В., М. Банов. 2005. Почвен указател на научна екскурзия. Национална конференция с международно  участие „Управление, използване и опазване на почвените ресурси”. Ред. М. Теохаров и И. Атанасова. ПъблишСайСет – Еко, София: с. 17-26.

14. Иванов, П., Банов, М., Колчаков, И. 2005. Сравнително морфологично изследване на рекултивирани земи. Екология и бъдеще. год. IV. №2-3. с. 37-40.

15. Банов, М., Л. Мишева, Б. Георгиев. 2007. Методична основа за рекултивация на сгуроотвали от района на “Марица-изток”. В: Сборник научни доклади от международна конференция “60 години Институт по почвознание “Никола Пушкаров”. Почвознанието – основа за устойчиво земеделие и опазване на околната среда”.  ISBN 978-954-749-072-7. ПъблишСайСет – Еко. София. с. 514-519.

16. П. Иванов, Е. Филчева, М. Банов. 2007. Съдържание и състав на органичното вещество в рекултивирани след минната дейност земи. Почвознание, агрохимия и екология, ISSN 0861-9425, том XLI, кн. №1, София. стр. 27-30.

17. Пламен Иванов, Мартин Банов. 2008. Класификация на рекултивирани почви в зависимост от типа земеползване. Почвознание, агрохимия и екология, кн. 3, стр. 11-17.

18. Пойнарова М., Л. Мишева, Я. Хаджиянакиев, М. Банов, Ст. Желязкова, 2009. Актуализиране и обогатяване на базата данни за землища, изложени на замърсяване, вследствие на уранодобивна, рудодобивна и др. дейности, сп. Екологично инженерство и опазване на околната среда, тематичен брой „Екологизация-2009”, кн.3-4, 57-62, ISSN 1311-8668.

19. Христова, М., В. Цолова, М. Банов, П. Иванов. 2011. Педогенезис в Техногенни почви с различен рекултивационен профил. В: И. Атанасов и др. (Ред.). Научни доклади – Международна конференция – „100 години почвена наука в България”. 16-20 май 2011. София. част 1. ISBN 978-954-749-088-8. PublishScieSet-Eco, София, 186-190.

20. Иванов, П.,  В. Цолова, В. Кръстева, М. Банов, М. Христова. 2011. Бонитетна оценка на Техногенни почви от района на гр. Перник за отглеждане на лавандула. В: И. Атанасов и др. (Ред.). Научни доклади – Международна конференция – „100 години почвена наука в България”. 16-20 май 2011. София. част 2. ISBN 978-954-749-088-8. PublishScieSet-Eco, София, 537-541.

21. Иванов, П., В. Цолова, М. Банов, М. Христова. 2011. Възможности за подобряване на свойствата и продуктивния потенциал на Техногенни почви. Почвознание, агрохимия и екология, год. XLV, кн. 1-4, 127-130.

22. Banov, M. 1999. Requirements Concerning Reclamation of Lands Disturbed by Surface Coal Mining. Journal of Balkan Ecology, vol.2, № 1, pp.81-84.

23. Banov, M., A. Tzachev. 1999. Utilization of Wastes and Reclamation of Coal-tip Area an Tailing Pond Near Tverditza. Journal of Balkan Ecology, vol.2, № 1, pp.77-80.

24. Banov, M., V. Marinkina. 2000. Perspective for formation of humus horizon in reclaimed lands. First national conference on humus substances and soil tillage, pp. 90-92.

25. Banov M., V. Tzolova. 2003. - Reclamation of Lands Disturbed by Mine industry. Journal of Balkan Еcology, v. 6, № 3: 235-239.

26. Rousseva, S., M. Banov, N. Kolev. 2003. Some Aspects of the Present Status of Land Degradation in Bulgaria. European Commission. The JRC Enlargement Action. Workshop 10-B. Land Degradation, EUR 20688 EN, pp. 149 – 164.

27. Banov, M. 2004. Survey of lands, affected by uranium mining, their reclamation and use in Republic of Bulgaria. B. EN. A. Journal of Environmental Protection and Ecology. vol.5, № 3: pp. 692-697.

28. Banov, M., V. Tcolova, L. Misheva. 2006. Characteristics and reclamation of lands, disturbed during the technological of uranium. Ecology and Industry, vol. 8, № 1, p. 60-63.

29. Kolev N., Banov M., Dinev N. 2007. Soil degradation time-trends in Bulgaria. 5th International Congress of the European Society for Soil Conservation “Changing Soils in a Changing World: the Soils of Tomorrow”, Palermo, Italy.

30. Banov M., Georgiev B., Capra G. F., Vacca S., 2008. Land Evaluation for agricultural purposes - Bulgarian system. Evaluation scales according to winter wheat requirements. 15th International Congress of International Soil Conservation Organization, 18-23 May 2008, Budapest. Volume Proceeding (on CD). pp. 1-4.

31. Banov M., Georgiev B., Vacca S., Capra G. F., 2008. Land Evaluation for agricultural purposes - Bulgarian system. General principles. 15th International Congress of International Soil Conservation Organization, 18-23 May 2008, Budapest. Volume Proceeding (on CD). pp. 1-4.

32. Plamen Ivanov, Martin Banov, Venera Tsolova. 2009. Classification of Technosols from Bulgaria Using World Reference Base (WRB) for Soil Resources. Journal of Balkan Еcology, vol. 12, № 1, p. 53-57.

33. Banov, M., V. Tsolova, P. Ivanov, M. Hristova. 2010. Anthropogenically Disturbed Soils and Methods for Their Reclamation. Agricultural Science and Technology, vol. 2, № 1, 33-39.

34. Tsolova, V., M. Banov, P. Ivanov, M. Hristova. 2011. The Organic Matter Supply in Reclaimed Technosols of Bulgaria. Soil Science, Agrochemistry and Ecology, vol. XLV, № 1-4, 55-58.

 

 

Избрани публикации:

1. Теохаров, М., Св. Попандова, Р. Кънчева, Т. Атанасова, В. Цолова, М. Банов, П. Иванов, Е. Филчева, Р. Илиева. 2009. Реферативна база данни за почвите в България. Проф. д-р М. Теохаров, Т. Атанасова, доц. д-р Р. Кънчева, доц. д-р инж. В. Цолова (Ред.). Селскостопанска Академия, Институт по почвознание “Н. Пушкаров”, София. ISBN 978-954-9467-26-0. Рекламно-издателска къща “Пони”, София, 416 стр.
2. Авторски колектив. 2009. Програма за приоритетите в развитието на българското земеделие 2009 – 2013 г. Министерство на земеделието и храните. 44 стр.
3. Авторски колектив. 2009. Програма за развитие на управлението на почвените ресурси в България 2009 – 2013 г. Министерство на земеделието и храните. 83 стр.
4. Дисертация на тема: “Изучаване на някои почвено-генетични промени при рекултивирани земи без хумусно покритие от района на СО”Марица-изток”, С., 1989.
5. Банов, М., Бл. Христов. (1996) Теоретични и практически проблеми при рекултивация на нарушените земи в България. Конференция “Реформи и екологична политика в селското стопанство”, т.2, стр. 47 - 50.
6. Пенков, М., М. Банов, Цв. Йорданов, М. Теохаров. 2001. Перспективи и приоритетни задачи на почвознанието. “90 години почвознание в България”, Почвознание, агрохимия и екология, кн. 4-6, 13-18.
7. Банов, М., Л. Мишева, Б. Георгиев. 2007. Методична основа за рекултивация на сгуроотвали от района на “Марица-изток”. В: Сборник научни доклади от международна конференция “60 години Институт по почвознание “Никола Пушкаров”. Почвознанието – основа за устойчиво земеделие и опазване на околната среда”. ISBN 978-954-749-072-7. ПъблишСайСет – Еко. София. с. 514-519.
8. Banov, M. 1999. Requirements Concerning Reclamation of Lands Disturbed by Surface Coal Mining. Journal of Balkan Ecology, vol.2, № 1, pp.81-84.
9. Rousseva, S., M. Banov, N. Kolev. 2003. Some Aspects of the Present Status of Land Degradation in Bulgaria. European Commission. The JRC Enlargement Action. Workshop 10-B. Land Degradation, EUR 20688 EN, pp. 149 – 164.
10. Banov, M. 2004. Survey of lands, affected by uranium mining, their reclamation and use in Republic of Bulgaria. B. EN. A. Journal of Environmental Protection and Ecology. vol.5, № 3: pp. 692-697.

нагоре ↑