***** Начало BG / Home EN ***** надолу ******  

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХУМУСНИ ВЕЩЕСТВА

BULGARIAN HUMIC SUBSTANCES SOCIETY

Начало

За нас

Ръководство

Документи

Състав

Дейност

Издания

Конференции

Контакти

Иван Пачев - Професионална информация

Иван Дянков Пачев
Доц. д-р
Институт по лозарство и винарство - Плевен

Служебен адрес:

Институт по лозарство и винарство
 ул. Кала Тепе 1
Плевен 5800, България

Тел: (064) 822423;  E-mail: Iv_Pachev@abv.bg

Дата и място на раждане: 24.03.1956 г., с. Торос, Ловешка обл.

Образование: Висше, Харковски Национален Аграрен Университет - Украйна

Научни степени и звания: 1997 - д-р; 2005 г.- ст. н. с. II ст.

Научна квалификация и професионален интерес:
Плодородие на почвите, агрохимия на фуражните култури, безхумусна рекултивация

Специализации:

Московски държавен университет, катедра Химия на органичното вещество 1990 г., Р-л проф. Д.С. Орлов.

Заемани длъжности:  Директор - Институт по лозарство и винарство- Плевен

Международни проекти (след 2000 г.):

Р-л на проекти с Украйна – тема „Селекция и екологично сортоизпитване на грах за зърно и целорастенийно използване” с И-т по растениевъдство „ В.Я.Юриев” и Харковския Национален Държавен Университет „В.В.Докучаев”

Членство в научни съвети: член на научния съвет при ИФК- Плевен

Членство в научни дружества:

БДХВ, IHSS, ISTRO

Владеене на чужди езици: Руски, Полски, Английски

Публикации: 61

Избрани публикации:

Пачев И., Сл. Кръстанов, 1997. Агрономически аспекти на хумусното състояние на главните почвени различия в Централна Северна България. Юбил. Научна сесия акд. П. Попов, Пловдив, 315 – 320.

Пачев И., Сл. Кръстанов, 1998. Състояние на органичното вещество в някой почви на Централна Северна България. Почвознание, агрохимия и екология, №3. 50 – 53.

Пачев И., 1999. Прагът на реакционната способност на хумуса обективен критерий за оценка на културния почвообразувателен процес. Растениевъдни науки 36, 25 –27.

Пачев И., 1999. Процеси на хумусообразуване в някой естествени планински екосистеми. Наука за гората, кн. 1/2. 61 –68.

I. Pachev, 2000. Content of true Humic Substances and Detritus after different times of ploughing in soil. BHSS-BSTRS Conference, Bororvec. 58 – 60.

Пачев И., 2001. Влияние на природните условия и агротехниката върху състоянието на почвеното органично вещество. Почвознание, агрохимия и екология, № 4-6, стр. 171-172

Pachev I., Dimitrov I., Krastanov S., 2002. Humus – free recultivation as an element of sustainable agriculture. Вiсник ХНАУ До 120 –х роковин “Русского чернозема” та експедицiи В.В. Докучаева. №1, Харьков. стр.68 – 73.

Пачев, Ив., Пачева Т. 2005. Детрит – съдържание и методи на изследване. Нац. Конф. с международно участие” Упраление, използване и опазване на почвените ресурси” София, 15-19 май. стр. 290.

Pachev I., Е.Filcheva., Dimitrov I.,2007, Soil Organic Matter composition according to SoilTillige and Fertlization of Alfalfa growing.Proceeding, International Conference 60 – years Inst. of Soil Science, 13-17.05. Sofia, pp. 187-192.

нагоре ↑