***** Начало BG / Home EN ***** надолу ******  

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХУМУСНИ ВЕЩЕСТВА

BULGARIAN HUMIC SUBSTANCES SOCIETY

Начало

За нас

Ръководство

Документи

Състав

Дейност

Издания

Конференции

Контакти

Иван Димитров - Професионална информация

Иван Димитров Спасов
Доц. д-р
ИП „Н.Пушкаров", София

Служебен адрес:

ИП “Н. Пушкаров”, ул. “Шосе Банкя” 7, 1080 София, България

Тел: 02/8248986; факс:02/8248937; E-mail: idspasov@abv.bg

Дата и място на раждане: 02.08.1955 г., с. Ново село, обл. Видин

Образование: висше, Селскостопански институт, Пловдив, 1981

Научни степени и звания: В И-т “Н. Пушкаров”: ст.н.с. ІІ ст. - 1998; д-р - 1989.

Научна квалификация и професионален интерес: общо земеделие, системи на обработка на почвата

Докторанти и дипломанти: 2 дипломанти

Заемани длъжности: ръководител сектор ОБЕП

Международни проекти (след 2000 г.):

* INCO COPERNICUS ERB IC15-CT98-0125, 1999-2001;
* ENVASSO PROJECT, CP TOP 3 SOIL COMPACTION, 2007.

Членство в научни съвети: Научен съвет на ИП “Н.Пушкаров”.

Членство в научни дружества: Българско дружество по хумусни вещества; Дружество по обработка на почвата; Българско почвоведско дружество.

Владеене на чужди езици: немски, руски, английски

Публикации: 95 статии и доклади

Избрани публикации:

Димитров Ив., 2003. Обработката на почвата като фактор за запазване на почвената влага при засушаване. Екология и бъдеще, 4, 18-21.

Dimitrov I., 2003. Decomposition and transformation of plant residues in to organic matter in dependence of soil tillage. Ecology and Future, 1, 93-95 .

Димитров Ив., Ив. Пачев, С. Кръстанов, 2003. Технологична оценка на използваните сидерати при алтернативен биотехнологичен метод за рекултивация. Сборник научни доклади международна научна конференция “50 години ЛТУ”, София, секция Екология и опазване на околната среда, 43-46.

Димитров И., И.Пачев, Т. Митова, В. Събев. 2006. Влияние на обработката на почвата и торенето за производството на фураж от люцерна. Растениевъдни науки .

Sabev V., I. Pachev, I. Dimitrov. 2006. Studies on soil cultivation in soybean. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 9, 3, 422-440.

Dimitrov I., D. Ivanov, M. Borisova, D. Nikolova. 2006. Impact of agricultural practices on the reduction of unfavourable soil and climatic conditions stress on field crops. Proceedings of 17th Triennial Conference of ISTRO, Kiel, Germany, 321-325.

Димитров И., Т. Митова, И. Пачев. 2007. Промени на някои физични свойства на слабо излужен чернозем под влияние на обработката на почвата при отглеждане на люцерна. Научни доклади Межд. Конференция “Почвознанието – основа за устойчиво земеделие и опазване на околната среда”, София, 152-157.

Пачев И., Е. Филчева, И. Димитров. 2007. Състав на почвеното органично вещество в зависимост от обработката на почвата и торенето при отглеждане на люцерна. Научни доклади Межд. Конференция “Почвознанието – основа за устойчиво земеделие и опазване на околната среда”, София, 187-192.

нагоре ↑

Актуализация: Септември, 2010; ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, София 1080, България; Тел.: (02) 824 87 44; e-mail: bhss_2009@abv.bg

ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: +359 2  824 87 44; е-mail: bhss_2009@abv.bg