***** Начало BG / Home EN ***** надолу ******  

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХУМУСНИ ВЕЩЕСТВА

BULGARIAN HUMIC SUBSTANCES SOCIETY

Начало

За нас

Ръководство

Документи

Състав

Дейност

Издания

Конференции

Контакти

Елена Иванова Желева - Професионална информация

Елена Иванова Желева-Богданова
д-р, професор
Лесотехнически университет

Служебен адрес:

1756, София, Лесотехнически университет, Катедра ЕОВОС,
1150 София, Бул. „Кл. Охридски” № 10

Тел: (+359 2) 91907*361; факс: (+359 2) 8688449; E-mail: zheleva41@abv.bg

Дата и място на раждане: 25 септември 1941 год., с.Обручище, окр. Старо Загорски

Образование: висше – ЛТУ - 1963

Научни степени и звания: доктор - 1973 г., професор - 2003 г.

Научна квалификация и професионален интерес:
* Рекултивация на нарушени терени;

* Ремедиация на замърсени почви;

* Селищна екология.

Специализации:

1988 год. – Воронеж, РФ; Oxford Brookes University.

Преподавателска дейност:
1973 – 2009 и продължава да работи

Докторанти и дипломанти: повече от 120 дипломанти и 6 докторанти

Заемани длъжности: ръководител катедра ЕООС; Зам. Директор на БНОЦЕЕС.

Международни проекти (след 2000 г.):

* Договор 2006-074-POG – Изготвяне на методика и ръководство за регистриране и докладване на площи със замърсена почва, съгласно изискванията на Наредбата за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни мероприятия;
* Технически проект “Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и изграждане на енергоспестяващо улично осветление и мерки за подобряване на сигурността на публични места на територията на община Белослав”. Част “Паркоустройство и благоустройство”. Europe Aid / 122660 /D/ SER/ BG. Техническа помощ за изграждане на капацитет и разработване на проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие. 2008. С.

Членство в научни съвети: Член на СНС при ВАК по Растителна защита и агроекология

Членство в научни дружества:

СУБ секция "Лесотехника”, Балкански научно-образователен център по екология и опазване на околната среда (БНОЦЕООС), Българското почвоведско дружество, Българско дружество по хумусни вещества, World Association of Soil and Water Conservation, International Humic Substances Society, International Society of Soil Science, Балканска екологична асоциация (B.E.N.A)

Владеене на чужди езици: руски, английски и френски

Публикации: общо – 138, след 2000 г. - 48.

Избрани публикации:

Желева, Е., А. Ценкова, Ю. Иванчева. 2002. Характерни климатични особености в района на Мини “Марица Изток” и връзката им с биологичната рекултивация на нарушените терени. Сп. Лесовъдска мисъл, 1-2, год.8, С. Стр. 5- 68.

Zheleva, El., M. Tsolova. 2003. Rehabilitation of disturbed terrenes for the purpose of the urban green system . p. 113-118. Ecology and Industry. Book 5, N1-3. (in Bulgarian).

Желева, Е. 2003. Некоторые аспекты почвообразовательного процесса на рекультивированных отвалах в угледобывающем районе “Марица Восток”. Биологическая рекультивация нарушенных земель. Материалы Международного совещания 3-7 июня 2002. Российская Академия Наук, Уральское отделение. Ботанический сад. Екатеринбург. 93 – 103.

Zheleva, E., M.Tsolova. 2003. Assessment to the soil pollution of the disturbed terrain by the spoil-pit Benkovski. First conference on Environmental protection and assessment. Bucharest.

Zheleva, El., M. Tsolova. 2004. Soil pollution by heavy metals in the region of the reserve Baltata (Black Sea), p. 158- 162. Proceedings of the 2 nd International Workshop on Inegrated Soil and water Protection : Risks from Diffuse Pollution (SOWA) Tubinger Geowissenschaftliche Arbeiten, C80, 2004.

Zheleva, El., Iv.Bogdanov. 2006. Aquaparks from old sand-gravel pits. Ecoworld. The V year,issu 2/2006, p. 74 – 76 (in Bulgarian).

Желева, Е., П. Божинова. 2007. Загязнение почвьi в районе Карджали и возможность ее ремедиации и использования: В сб. “Биологическая рекултивация и мониторинг нарушеньiх земель”. Междунар. науч. конф., Екатеринбург 4-8 июня 2007; Изд-во Урал.ун-та, 2007, стр. 218-234.

Bojinova, P., E. Zheleva. 2007. Consequences for soils after interrupting activity of Silistra industrial zone. In: Collection of International seminar papers “The influence of EU agricultural policy on land use and rural development, Spindleruv Mlyn, Cheska republika 8-11 October 2007, р. 142-147.

Желева, E. 2008. Analysis of the ecological conditions in the area of Bobov dol mines Ltd. in relation to the reclamation of the damaged terrains. . II Međunarodni naučno-stručni skup «Remedijacia, stanje I perspective u zastiti zivotne sredine”14.i15. maj 2008. godine. Privredna Komora Srbije. Beograd.

Bozhinova, P. & Zheleva, E. 2008. Experience and practical results of phytoremediation on hevy metal polluted lands. Proceeding book Blacksea International Environmental Simposium. BIES’08. August 25-29, 2008-Giresun/Turkey.

нагоре ↑

Актуализация: Септември, 2010; ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, София 1080, България; Тел.: (02) 824 87 44; e-mail: bhss_2009@abv.bg

ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: +359 2  824 87 44; е-mail: bhss_2009@abv.bg