***** Начало BG / Home EN ***** надолу ******  

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХУМУСНИ ВЕЩЕСТВА

BULGARIAN HUMIC SUBSTANCES SOCIETY

Начало

За нас

Ръководство

Документи

Състав

Дейност

Издания

Конференции

Контакти

Екатерина Филчева - Професионална информация

Екатерина Георгиева Филчева

Проф. д-р

ИПAЗР “Н. Пушкаров” – София

Служебен адрес:

ИПАЗР “Н. Пушкаров”, ул. “Шосе Банкя” 7, 1080 София, България

Тел. (+359 2) 824 87 44; Факс:(+359 2) 8 248 937; GSM 0888 723 818;
0879537349;
E-mail:
filcheva@itp.bg; efilcheva@abv.bg

Дата и място на раждане: 02.08.1949 г., г. София

Образование: Висше, химик-неорганик, 1972, СУ “Кл. Охридски” - Химически факултет, София

Научни степени и звания: В И-т “Н. Пушкаров” специалност “Почвознание”, ст.н.с. I ст./проф. – 2005, ст.н.с II ст./доц. – 1990; д-р – 1976.

Тема на защитена дисертация: “Комплексообразуващи свойства на почвеното органично вещество” – за присъждане на научната степен “доктор” – 1976 г.

Преподавателска дейност: Магистърска програма по УУЗ – Почвено органично вещество (ПОВ), хумус, компости към ЛТУ – 2012 г.

Научна квалификация и професионален интерес:
Почвознание
Изследвания на почвеното органично вещество (ПОВ) и методи за определянето му във връзка с:
• генезиса и класификацията на почвите;
• промени на почвеното органично вещество при различни системи на торене, обработки и сеитбообращения и внасяне на утайки от пречиствателни станции;
• начални процеси на хумусообразуване при рекултивирани земи;
• управление на процесите на хумусообразуване в моделни и естествени среди с минерални и органо-минерални мелиоранти;
• изучаване процеси на компостиране на органични отпадъци и възможности за използване на компости в земеделието;
• комплексообразуване на почвеното органично вещество и тежки метали;
• изследвания върху почвеното органично вещество в замърсени с тежки метали почви;
• качество на почвата, плодородие и акумулиране (секвестиране) на органичния въглерод в почвите.
База данни за запаси на органичен въглерод в почвите в България.

Специализации:

1993 – Научно-изследователски център, Белтсвил, Мeрилeнд, САЩ: “Влияние на обогатени с желязо, манган и цинк утайки върху усвояването на елементите от растенията”;  Ръководител: Rufus Chaney;

1993 – EC стипендия, The Macaulay Land Use Research Institute, Абърдийн, Великобритания: “Ефект на замърсяването с тежки метали върху разлагане на органичното вещество”, Ръководител: Martin Cheshire;

2000 – NATO стипендия, И-т по класификация и картография, Лариса, Гърция: “Нов подход за поддържане и управление на почвения хумус в устойчивото земеделие“, Ръководител: Christos Tsadilas.

Заемани длъжности: Р-л лаборатория по почвено органично вещество - 06. 1987- 1993; Научен секретар и зав. Отдел "Научен потенциал, координация на научната дейнос и международно сътрудничество" - 05.01. 2004- 11.12. 2008; Зав. Секция „Генезис, география и класификация на почвите”от 10. 10. 2011 -

Международни проекти (след 2000 г.):

* “Improvement of zeolite effect in polluted soils for better nitrogen and carbon sequestration”, (2001-2002), RITE, Япония;

* “Improvement of zeolite effect in flooded soils for better nitrogen and carbon sequestration” (2002-2003), RITE, Япония;

* ЕС: Phyto Dec - A decision Support System to quantify cost/benefit relationships of the use of vegetation in the management of heavy metal polluted soils and dudged sediments (2002-2005);

* GEF/UNDP financed project entitled “Capacity Building for Sustainable Land Management in Bulgaria”, 2005 -2006; 

* ECOLAS (Professional Services Agreement 06812/PI-01) “Development and implementation of a soil monitoring and assessment for the Republic of Bulgaria” 2004-2005;

* Floods and other region weather-driven natural hazards – prediction and mitigation (WDNH): Soils data – Bulgaria. JRC/ISS N. Poushkarov, (2006-2007);

* FP6 - Environmental Assessment of Soil for Monitoring (ENVASSO, contract N 022713) (2006- 2008);

* Development of educational module on sustainable land management for the needs of professional secondary schools for agriculture and forestry. UNDP/ISS N. Poushkarov, Bulgaria (2006-2007);

* “Defining the Possible SLM Options Based on the Organic Carbon Reserves in the Bulgarian Soils”, UNDP/БДХВ, 2007.

* Проект № 037092, финансиран от Европейската Комисия по 6РП (FP6-2005-SSA-Global-4) на тема “Soil sustainability in Europe as deduced from investigation of the Critical Zone” (SoilCritZone), 2007-2008;
* GS Soil “Assessment and strategic development of INSPIRE compliant Geodata-Services for European Soil Data” (2009-2012).

Членство в научни съвети: ИПАЗР „Н.Пушкаров” – от 2012; Научен съвет на ИП “Н. Пушкаров - 2008-2012, СНС по Почвознание, Агрохимия и Общо Земеделие към ВАК; Експертен съвет по “Почвознание, Общо земеделие и Мелиорации” към ССА – от 2006 г.-

Членство в научни организации:

Българско почвоведско дружество; Международно почвоведско дружество (IUSS), Българско дружество по хумусни вещества (БДХВ) – Председател; Международно дружество по хумусни вещества (IHSS) - национален координатор; Европейско дружество по опазване на почвите (ESSC); НТС, Българско селскостопанско историческо дружество.

Членство в редакционни колегии на списания:

Почвознание, агрохимия и екология”; “Екология и бъдеще” и “Ecology and Future”, J. Balkan Ecology; Journal, Geosciences Report; Editorial-in-Chief of World Research Journal of Agricultural Sciences; Assoc. Editor на сп. „Geochemical Exploration”.

Владеене на чужди езици: английски, руски

Публикации: Автор и съавтор на 207 публикации, от които една монография, 5 раздела от монография (2002 г), раздел в сборник от материали по „Устойчиво управление на земите” (2007), 6 раздела от книга (2014 г.), списания и сборници от конференции, 2 авторски свидетелства. Открити са 242 цитирания на 95 публикации. (индекс h=5).

Избрани публикации:

Dimitrov G., E. Filcheva. T. Shishkov. 2014. Soil organic matter characteristic within a reddish colored soils in natural ecosystem. J. Balkan Ecology.

Filcheva E, A. Sarafov. 2014. Haracteristics of Soil Humus Systems, Formed on Metacarbonate Rocks of Dobrostan Formation. Soil Science, Agrochemistry and Ecology,

Filcheva E, M. Zhiyanski , L. Naydenova. 2014. Humus composition in mountain grasslands with different land use intensity. 17 th International Conference of IHSS, 1-5 September, Ioannina, Greece.

Filcheva E., R. Ilieva. 2014. Soil organic matter of Bulgarian Chernozems. 17 th International Conference of IHSS, 1-5 September, Ioannina, Greece.

Ilieva R. , E.Filcheva. 2014. Undestructive Methods for Studying Organic Matter of Soils in Bulgaria. 17th International Conference of IHSS, 1-5 September, Ioannina, Greece.

Hristov B, E. Filcheva, I. Nikova, A. Zdravkov, K. Ruskov, D. Petrov, D. Bakardzhiev. 2013.  Fractional Composition of Organic Matter in Surface Horizon of Soils from “Bobovdol” Valley. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (No 3) 2013, 485-489.

С. Кръстанов, Е. Филчева. 2014. Х умусни съединения. (13-28 стр.). В кн. Почвеното органично вещество и плодородието на почвите в България (С. Кръстанов и др.). Издава БДХВ, ISBN 978-619-90189-1-0, 470 стр.

Филчева Е. 2014. Хумусообразуване, състав на органичното вещество и  запаси на органичен въглерод по почвени групи и различия. (88-106 стр.). В кн. Почвеното органично вещество и плодородието на почвите в България (С. Кръстанов и др.). Издава БДХВ, ISBN 978-619-90189-1-0, 470 стр.

Филчева Е., Божинова П., Н. Динев. 2014. Органичното вещество и ролята му за свързване на тежките метали в почвите. (339-359 стр.). В кн. Почвеното органично вещество и плодородието на почвите в България (С. Кръстанов и др.). Издава БДХВ, ISBN  978-619-90189-1-0, 470 стр.

Филчева Е., С. Кръстанов, Р. Митовска. 2014. Използване на растителните остатъци за обогатяване на почвата с органичнот вещество (360-367 стр.). В кн. Почвеното органично вещество и плодородието на почвите в България (С. Кръстанов и др.). Издава БДХВ, ISBN 978-619-90189-1-0, 470 стр.

Велизарова Е., Е. Филчева, М. Теохаров. 2014. Влияние на пожарите върху почвеното органично вещество от горски екосистеми (368-387 стр.). В кн. Почвеното органично вещество и плодородието на почвите в България (С. Кръстанов и др.). Издава БДХВ, ISBN 978-619-90189-1-0, 470 стр.

Филчева Е., К. Чакалов. 2014.Земеделски практики за съхранение на почвения органичен въглерод. (413-417 стр.). В кн. Почвеното органично вещество и плодородието на почвите в България (С. Кръстанов и др.). Издава БДХВ, ISBN 978-619-90189-1-0, 470 стр.

Bech J., M. Sokolovska, M. Zhiyanski, E. Filcheva, Núria Roca. 2012. Soil organic matter quality in a former mine site of NE Spain. Silva Balcanika, 13, 1, 30-37.

Динев Н., М. Банов, В. Кутев, Е. Филчева-Конишева, Б. Георгиев, И. Митова. 2012. Мониторинг на почвите и устойчиво управление на земите в землищата на с. Яна, с. Горни Богров, и с. Бухово, район Кремиковци. Амброзия НТ ООД, София, ISBN 978-954-92592-4-7, 80 стр.

Динев Н., М. Банов, Т. Митова, В. Кутев, И. Митова, Б. Георгиев, Е. Филчева-Конишева, Устойчиво ползване и възстановяване на почвите в района на София. 2012, Амброзия НТ ООД, София, ISBN 978-954-92592-3-0, 104 стр..

Filcheva E., N. Dinev, M. Hristova. 2012. Bulgarian Humic Substances Society – forum for consolidation of humus substances researches. In: M. Şahin Dündar, Mustafa Demir, Murat Tuna, Ahmet Tutar, M. Rüştü Karaman, Mümin Dizman (Eds.). J of Arts and Science, v. 14, 1, ISSN 1301-3769Proc. (1st Nat. Congress with Int. Participation on Humic Substances). 6-9 June, Sakarya, Turkey, 601-616.

Ivanov P., V. Tsolova, E. Filcheva, M. Banov. 2012. Content and composition of organic matter in post mining reclaimed soils. In: M. Şahin Dündar, Mustafa Demir, Murat Tuna, Ahmet Tutar, M. Rüştü Karaman, Mümin Dizman (Eds.). J of Arts and Science, v. 14, 1, ISSN 1301-3769 (1st Nat. Congress with Int. Participation on Humic Substances. 6-9 June, Sakarya, Turkey, 621-627.

Andreeva N., E. Filcheva, K. Markova. 2012. Diagnostic of organic compounds in high-mountain peat soils. In: M. Şahin Dündar, Mustafa Demir, Murat Tuna, Ahmet Tutar, M. Rüştü Karaman, Mümin Dizman (Eds.). J of Arts and Science, v. 14, 1, ISSN 1301-3769 (1st Nat. Congress with Int. Participation on Humic Substances). 6-9 June, Sakarya, Turkey, 629-636.

Ilieva R., E. Filcheva. 2012. Micromorphology of organic matter in the soils in Bulgaria. In: M. Şahin Dündar, Mustafa Demir, Murat Tuna, Ahmet Tutar, M. Rüştü Karaman, Mümin Dizman (Eds.. .J of Arts and Science, v. 14, 1, ISSN 1301-3769Proc. (1st Nat. Congress with Int. Participation on Humic Substances). 6-9 June, Sakarya, Turkey, 691-699.

Kirilov, I. M. Teoharov, E. Filcheva. 2012. Humus Formation Processes in Modern and Old Marine Terraces of Bulgarian Black Sea Coast. Proc. Int. Conf. Ecology-interdisciplinary Science and Practice, 25-26 October, 2012. Sofia, 75-79.

Markova K., E. Filcheva, M. Stefanova, Z. Milakovska, S. Marinov. 2011. Composition of Organic Matter in Dump Materials from East Maritsa Coal Basin (Bulgaria), Soil Sci Agrochemistry and Ecology, XLV, Supplement  N◦. 1-4, 35-39.

Shishkov, T., E. Filcheva, E. Dimitrov, M. Kercheva. 2011. Soil Organic Matter in Clayey Soils from Intermountain Valley in Sofia City. Soil Sci Agrochemistry and Ecology, v. XLV, Supplement  N◦. 1-4, 45-50.

Velizarova E., E. Filcheva. 2011.Effects of Forest Fires on the Organic atter of Soils in Plana and Ihtimanska Sredna Gora Mountains. Soil Sci Agrochemistry and Ecology, XLV, Supplement  N◦. 1-4, 59-63.

Динев Н. Е. Филчева. 2011. Мониторинг на почвите: индикатори на тежкометалното замърсяване и прилагане на GPS техники при оценка на риска. Почвознание Агрохимия и Екология, год. XLV, Приложение 1-4, 86-92.

Динев Н., Е. Филчева, М. Христова, Л. Станиславова. 2011. Мониторинг на замърсени с тежки метали почви и мобилност на органо-металните им съединения. Почвознание Агрохимия и Екология, год. XLV, Приложение 1-4, 93-97.

Филчева Е., Н. Динев, М. Христова, Л. Станиславова. 2011. Съдържание и състав на органичното вещество на замърсени с тежки металипочви от района на Кремиковци. Почвознание Агрохимия и Екология, год. XLV, Приложение 1-4, 98-103.

Жиянски , М. Соколовска, Е. Филчева, Я. Йорданов. 2011. Почвеното органично вещество в урбанизирани лесопаркове. 2011. Почвознание Агрохимия и Екология, год. XLV, Приложение 1-4, 121-126.

Филчева Е., Ц. Коцев, З. Чолакова, К. Чакалов, Т. Попова. 2011. Съдържание и състав на органичното вещество и свързаните с него тежки метали в замърсени Алувиални почви от басейна на река Огоста. Почвознание Агрохимия и Екология, год. XLV, Приложение 1-4, 196-204.

М. Христова, В. Цолова, Е. Филчева. 2011. Тежки метали, екстрахируеми с фракциите на органичното вещество в техногенни почви. Почвознание Агрохимия и Екология, год. XLV, Приложение 1-4, 205-210.

Райчев Т., Е. Филчева. 2011. Почвено органично вещество. Малък терминoлогичен речник. Изд. „Авангард Прима” ISN 978-954-323-878-1, София.

Shishkov, T. E. Filcheva. 2010. Humus system of alluvial soils in different land-use systems. Proc.15 Int. meeting of IHSS. Tenerife, Spain, 27 June-2 July, 2010, v. 2, 378-383.

Bech J., M. Sokolovska, M. Zhiyanski, E. Filcheva, Núria Roca. 2010. Ecological role of soil organic matter in a former mine site of NE Spain. Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU2010-5778, 2010, EGU General Assembly 2010

Filcheva E., Koulikov A., S. Rousseva. 2008. Organic Carbon Stocks in Bulgarian Soils. Proc. 14th Int. Meeting of IHSS “From molecular understanding to innovative applications of humic substances” (Ed. I. Perminova, N. Koulikova). 2008. 211-214.

Filcheva E., Koulikov A., Rousseva S. 2007. Defining the Possible SLM Options Based on the Organic Carbon Reserves in the Bulgarian Soils. Assessment report. Project 00043507 „Capacity Building for Sustainable Land Management in Bulgaria” http://www.unccd-slm.org/

Екатерина Филчева. 2007. Характеристика на почвите в България по съдържание, състав и запаси на органичнo вещество Групиране на почвите в България. ISBN 978-954-8702-11-9. Рекламно-издателска къща “Минерва, стр.191

Екатерина Филчева. 2007. Екологична роля на почвеното органично вещество (ПОВ) и значимостта му за експертни заключения. “Пони”, София, стр. 32.

Филчева, Е. 2007. Почвено органично вещество, Подходи за съхранение на органичния въглерод в почвите. 49-55. “Устойчиво управление на земите”,  ISBN: 978-954-8702-07-2, Рекламно-издателска къща “Минерва, 160 стр.

Chaney R., E. Filcheva, C. Green,, S.L. Brown. 2006. Zn Ddeficiency Promotes Cd Accumulation by Lettuce from Biosolids Amended Soils with High Cd:Zn ratio. J. Residuals Science &Technology, 3, 2, 79-85.

Филчева Е. 2004. Сравнителна характеристика на почвите в България по съдържание, състав и запаси на органичен въглерод. Хабилитационен труд за присъждане на научното звание ст.н.с. І ст., НЦАН, ИП “Н. Пушкаров”, София., стр. 263 стр.

Raytchev T, Filcheva E., Hajnos M., Sokolowska Z. 2005. Differences in stability of soil organic matter fractions during thermo-oxidizable destruction. In: Physicochemical character of soil adsorbent. (Raytchev T., G. Jozefaciuk, Z. Sokolowska, M. Hajnos eds.). Centre of Exellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture AGROPHYSICS, N. Poushkarov Institute of Soil Science, Institute of Agrophysics, PAS, EU 5th Framework Program, QLAM-2001-00428. Lublin-Sofia,  89-102.

Filcheva E., S. Rousseva. 2004.Organic carbon stocks in Bulgarian soils groupped accrding to the revised legend of the FAO-Unesco soil map of the world. Modern physical and physicochemical methods and their applications in agroecological research, (Andrzej Bieganowski, Grzegorz Józefaciuk, Ryszard T. Walczak, Editors). Centre of Exellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture AGROPHYSICS, N. Poushkarov Institute of Soil Science, Institute of Agrophysics, PAS, Lublin-Sofia, 36-42.

Filcheva E., T. Raychev, M. Benkova. 2004. Humus state of polluted with heavy metals acid soils amended with organo-mineral meliorants. In: Proc. XII Meeting of IHSS "Humic Substances and Soil and Water Environment" (Ladislau Martin-Neto, Débora Marcondes Bastos Pereira Milori, Wilson Tadeu Lopes da Silva eds.), July, 25-30, São Pedro, São Paulo, Brazil, 132-134.

Filcheva E., l. Yurukova, G. Gecheva. 2003. Some characteristics of sediments from Maritsa river, Bulgaria. Еcology and Future, 2, 3-4, 30-34.

Jokova M, E. Filcheva. 2003. Distributions of free Fe, Al, Mn and humus substances along depth of meadow-boggy soils. Еcology and Future, 2, 3-4, 43-46.

Filcheva E., Tsadilas. 2002. Influence of Cliniptilolite and Compost on Soil Properties. Commun. of Soil Sci. and Plant Analysis , v. 33, (3&4), 595-607.

Filcheva E., Sv. Rousseva, D. Kulikov, S. Nedyalkov, Tz. Chernogorova. 2002. Organic carbon stocks in soils of Bulgaria. In : (J. Kimble, R. Lal, R. Follet, eds.) Agricultural Practices and Policies For Carbon Sequestration In Soil, Lewis Publishers, CRC Press LLC, chapter 45, 471-476.

Филчева Е., Л. Станиславова, Н. Динев. 2002. Разпределение на тежките метали във фракциите на почвеното органично вещество. Екология и Бъдеще, 1, 1, 16-19.

Filcheva E., A. Koulikov, M. Milanov, P. Bozhinova, M. Mateeva, I. Stefanova. 2002. An Approach for Evaluation of Different Elements and Radionuclides Leaching with the Soil Organic Matter Fractions of Profile Near to the Radio Active Repository - Novi-Han, Bulgaria. I. Fe and Al in Soil Organic Matter Fractions. Ecology and Future, 1, 1, 47-51.

Динев Н. Е. Филчева, В. Кутев. 2001. Сравнително изследване на Български и чешки почви за съдържание на тежки метали и фракции на почвеното органично вещество. Почвознание агрохимия и екология, 36, 4-6, 182-183.

Filcheva E. M. Noustorova, Sv. Gencheva M. Haigh. 2000 Organic accumulation and microbiological action in surface coal-mine spoils, Pernic, Bulgaria. J. Ecological Engineering, ISSN: 0925-8574, v. 15, (1-2), 1-15.

Filcheva E., P. Bojinova, L. Stanislavova, V. Krasteva. 2000. Organic Matter Characteristics of Polluted Soils in the Region of Lead-zink smelter. J. Balkan Ecology, 3, 2, 80-85.

Velizarova E., L. Stanislavova, E. Filcheva. 2000. Heavy Metal Pollution  of Forest Soils. Part III. Contamination of Forest Litter. J. Balkan Ecology, 3, 4, 65-71.

Filcheva E., P. Boujinova, L. Stanislavova, V. Krasteva. 1999. Organic matter characteristics of polluted soils. 6th International meeting on soils with Mediterranean type of climate. July 4-9, 1999, Barcelona, Spain, 866-869.

Божинова П., Е. Филчева, В. Кръстева, Л. Станиславова. 1998. Характеристика на основните типове почви в района на оловно-цинковия завод край Пловдив  и влияние на тежките метали върху състава на почвеното органично вещество. Почвознание агрохимия и екология, 33, 3, 10-14.

Filcheva E., T. Boyadgiev. 1997. Evalution of the methods for soil organic matter determination and its part as a diagnostic feature of the Soil. In: (Lal R., J. Kimble & R. Follet eds.). Soil Properties and Their Management for Carbon Sequestration. USDA-Natural Resources Conservation Service, National Soil Survey Center, Lincoln, NE, 63-67.

Filcheva E., M. Cheshire, C. D. Campbell, D. Mc.Phail. 1996. Effect of heavy metal contamination on the rate of decomposition of sewage sludge and microbial activity. Applied Geochemistry, v. 11, 331-333.
 
 

нагоре ↑